Gå till innehållet

Gränslöst jobb stressar unga

”Digitala generationen” vill inte bli nådd efter arbetstid. Hälften av arkitekterna tycker att det ökar stressen att kunna bli nådd och nå andra efter arbetstid. Och det är de unga som är mest skeptiska.

Att kunna jobba hemifrån, jobba hemma fast än man är småkrasslig och att kunna läsa och skicka mejl i mobilen tycker majoriteten av arkitekterna till största delen underlättar. Det visar den undersökning om flexibelt arbete som Sveriges Arkitekter gjort i samband med förbundets årliga löneenkät.

Men när det gäller att kunna bli nådd och nå andra efter arbetstid är det fler som säger stopp. Bara 37 procent av arkitekterna tycker att det är något som underlättar. Även när det kommer till så kallad ”vobb”, att jobba samtidigt som man är hemma med sjuka barn, är det fler som finner det stressande än som tycker att det underlättar.

Arkitektens granskning av svaren visar också att inställningen till olika flexibla moment tycks variera med ålder. Arkitekter födda på 1980- och 90-talen anger i högst grad att det ökar stressen att kunna bli nådd och nå and- ra efter arbetstid. Och bakom siffrorna som visserligen visar att majoriteten tycker att det underlättar att kunna läsa och skicka mejl i mobilen, syns tendensen att andelen som tycker så sjunker med de svarandes ålder. De yngre arkitekterna uppger alltså i högre grad än sina äldre kollegor att mejl i mobilen ökar stressen. Samma tendens syns i svaren på frågan om hur man upplever möjligheten att kunna jobba hem- ifrån trots att man är småsjuk.

grafik flex 1

Undersökningens fritextsvar ger en hint om att det överlag finns en ambivalens i frågan om det gränslösa arbetet. Vissa har genomgående svarat att de olika exemplen på flexibilitet till största del underlättar, men vill samtidigt belysa nackdelarna.

– Det är naturligtvis så att det också ger en ökad stress, vilket är något som vi behöver se över, skriver en svarande.

En annan poängterar att situationen och möjligheten att påverka den är avgörande:

– Jag är just nu sjukskriven för utmattningssyndrom och de här frågorna är delikata. Att kunna bli nådd efter arbetstid eller vobba kan både skapa stress och underlätta, det beror på situationen. Jag har nog varit för tillgänglig.

grafik flex 2

Mer att läsa