Gå till innehållet

Funktek ska göra staden mer tillgänglig

Museer ska vara för alla, men för att nå dit krävs mer än lagens riktlinjer. Projektet Funktek visar att prototyper och tester på plats skapar bättre tillgänglighet, både i utställningsrummen och på stan.

När Funktek startades av Göteborgs stadsmuseum 2014 låg fokus på tekniklösningar, men med tiden är det själva metoden som visat sig ge de intressantaste resultaten. Över hundra personer med olika funktionsvariationer* – så kallade funktekpiloter – har anställts för samma timlön som övriga i projektet för att utvärdera museets utställningar och stadsvandringar.

– Det vi kommit fram till är att det inte räcker att följa lagens riktlinjer då varje stadsrum är unikt. Det är först när människor börjar använda rummet eller platsen som du verkligen ser hur tillgängligheten fungerar, säger Daniel Gillberg, projektledare för Funktek på Göteborgs stadsmuseum.

Ett exempel är utställningen Urbanum där Funktek byggde en prototyp i fullskala av vikväggar och skynken från museets vind utifrån arkitekternas första ritning. Okidoki hade följt riktlinjerna i den trånga lokalen, men när 20 funktekpiloter prövade upplägg och mått visade det sig till exempel att 150 centimeter, som anses tillgängligt i en passage, leder till trafikstockning i en utställning med text och bilder.

– Vi arkitekter fick en väldigt differentierad bild av vad som var viktigt och kunde hitta nya lösningar som fungerade bättre än de vi tagit fram utifrån standardmåtten. Det var både en kul, lärorik och effektiv process, säger Alexandra Lindberg som tillsammans med Okidoki-kollegan Christina Silfverhielm var handläggande arkitekt i projektet. Alexandra Lindberg har inte fått tillfälle att jobba på ett liknande sätt igen men skulle gärna se att fler beställare använde metoden.

Läsytornas vinklar var en av de saker arkitekterna på Okidoki ändrade efter workshopen med Funktek.

Läsytornas vinklar i utställningen Urbanum var en av de saker arkitekterna på Okidoki ändrade efter workshopen med Funktek.

Okidoki finslipade också på utställningens mått.

Okidoki finslipade också på utställningens mått.

I februari summeras resultaten på en konferens på Göteborgs stadsmuseum. Då ska också två manualer presenteras, en för museer och en för instanser på stadsutvecklingsområdet. Med den senare publikationen jobbar följeforskaren Magnus Eriksson från Mistra Urban Futures. Han hoppas att Funktek ska göra att även stadsbyggarna får upp ögonen för det som inom designvärlden kallas medskapande design där de man ritar för involveras på ett mer djupgående sätt.

– Inom stadsplaneringen finns det negativa erfarenheter från medborgardialoger där det upplevts som att idéerna försvinner. Här har vi har tagit in synpunkter och sen testat igen och sett om vi fick med allting vilket jag verkligen kan rekommendera, säger Magnus Eriksson.

Göteborgs stadsmuseums tillgänglighetsprojekt Funktek har lett till att stadsvandringarna delats upp i tre varianter där en fått kortare sträcka med långsammare tempo och en har blivit stadssittning. Alla tre har fått större fokus på smak och känsel.  – Höga trottoarkanter och kullersten är allra värst, man lär sig vart det är tillgängligt", säger Funktek-piloten Carl Magnus Palm. Bakom honom står Daniel Gillberg, Funkteks projektledare.

Funktek har lett till att museets stadsvandringar delats upp i tre varianter där en fått kortare sträcka med långsammare tempo och en har blivit stadssittning. Alla tre har fått större fokus på smak och känsel. “Genom Funktek har jag också lärt mig mycket om andra människors svårigheter, saker jag inte tänkte på innan”, säger Carl Magnus Palm. Bredvid till vänster står Daniel Gillberg, Funkteks projektledare.

* I projektet Funktek används ordet funktionsvariation, tanken är att det inte ska värdera eftersom alla människor fungerar på olika sätt. Miljöer och byggnader utgår dock oftast från en funktionsnorm, vilket gör dem svårtillgängliga för de som har en normbrytande funktion.

Funktek

Funktek är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, kulturföreningen Utopia, Interactive Institute/Swedish ICT, Mistra Urban Futures, Changemaker och Riksutställningar. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Mer att läsa