Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Frågor kvarstår om träbyggandets hållbarhet

Ökat träbyggande har blivit ett givet svar på frågan hur bygg- och anläggningsbranschen ska minska sina klimatutsläpp. Men experter pekar på hittills olösta frågor om materialanvändning och återbruk. Klart är att träprodukterna som använts i stora projekt som Sara kulturhus kräver mycket träråvara.

Vi avverkar årligen cirka 90 miljoner skogskubikmeter skog. Men det tar bara några minuter för skogen att producera det trä som behövs till ett nytt flervåningshus i trä.

Intresset för att bygga flervåningshus i trä har ökat de senaste åren. Ungefär tio procent av de nya husen har en stomme i trä i stället för betong.

Produkten som gjort det möjligt är korslimmat trä, KL-trä, enligt Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik vid Lunds tekniska högskola.

– Korslimmat trä har kraftigt underlättat byggandet av medelhöga trähus som har fem till åtta våningar, säger han.

Korslimmat trä har funnits länge i exempelvis Österrike, men i Sverige har det bara tillverkats i större volymer i mellan fem och tio år.

Byggindustrin hoppas att ett ökat byggande i trä ska minska branschens klimatutsläpp. En analys av IVL Svenska miljöinstitutet visade att klimatpåverkan från byggandet av ett flervåningshus i trä bara var hälften så stor jämfört med ett motsvarande hus i betong.

– Vi måste använda betong även i framtiden, men jag tror att vi kan använda trä i större utsträckning än i dag – i upp till hälften av byggnaderna är fullt rimligt, säger Erik Serrano.

Men Marita Wallhagen, arkitekt och forskare i bygg-, energi- och miljöteknik vid Högskolan i Gävle, ser problem med att korslimmat trä innehåller lim och behöver upphettas för att tryckas till skivor, vilket också ger klimatutsläpp.

Enligt Marita Wallhagen måste vi börja använda trä och andra byggmaterial vi redan producerat på ett smartare sätt, genom att exempelvis bli bättre på återanvändning.

– Träden gör mest klimatnytta när de får stå kvar. Ett hygge kan läcka koldioxid i flera decennier. Men det näst bästa är att använda träd till att bygga hus och lagra koldioxid, i stället för till massa och energi. Vi måste också bli bättre på användning av andra förnybara och återvunna material med låg miljöpåverkan, säger hon.

Även Tomas Lundmark, professor i skogens skötsel vid SLU, anser att byggbranschen måste utnyttja träråvaran på ett klokare sätt, även om Sverige än så länge inte tar ut mer virke ur skogen än vad som hinner växa upp.

– Om arkitekter och konstruktörer kunde göra fler kvadratmeter hus för samma volym sågtimmer ökar man klimatnyttan. Det fascinerar mig också att man inte kommit längre när det gäller byggsystem som går att återvinna, säger han.

Att låta skogen vara löser inte klimathotet, enligt Tomas Lundmark.

– Den primära orsaken till klimatkrisen är att vi pumpar ut 40 miljarder ton ny koldioxid i atmosfären genom att använda fossila bränslen. Det är helt omöjligt att buffra det genom att låta skogen stå. Den enda lösningen är att ställa om samhället.

Sara kulturhus, ritat av White arkitekter, invigdes i september 2021.

En träbyggnad som har väckt mycket uppmärksamhet är Sara kulturhus i Skellefteå. Det är inte bara Sveriges högsta träbyggnad, utan också en av de högsta i världen med sina cirka 80 meter och 20 våningar.

Allt trä som använts har levererats av det lokala företaget Martinsons, som varit drivande i utvecklingen av teknik för höga trähusbyggen och ägs av Holmen. Virket kommer från skogar som ligger inom en radie av cirka tio mil från sågverket i Bygdsiljum, fem mil från Skellefteå.

– Vi har levererat 10 700 kubikmeter KL-trä och 2 600 kubikmeter limträ till Sara kulturhus, säger Marcus Bolander, brand manager på Martinsons.

KL-trä och limträ är förädlade produkter som kräver en hel del råvara. Enligt Marcus Bolander går det att använda i genomsnitt cirka 20 procent av en trästock till förädlat trä. Resten blir plank, bräder, olika byggprodukter, massa och pellets.

Hur många tallar och granar som gått åt till Sara kulturhus är svårt att säga eftersom de kan vara olika stora. Men det handlar om flera tiotusentals träd.

– Allt virke som använts är certifierat enligt FSC. Det kommer från en mix av större och mindre skogsposter, genom både gallringar och slutavverkningar. Vi skapar inte enorma ytor av avverkningsområden, säger Marcus Bolander.

Han tycker att det svenska skogsbruket är hållbart.

– Branschen och Skogsvårdsstyrelsen sätter upp riktlinjer för hur skogen ska skördas, skötas och återplanteras samt regleringar vid avverkning. Det är ett bra regelverk. Men jag vet att det finns de som anser att det inte går att säga att man har biologisk mångfald om man odlar ny skog.

Skogen och klimatet

 • 70 % av Sverige är täckt av skog
  83% – Barrskog
  12% – Blandskog
  5 % – Ren lövskog
 • Skogen som avverkas
  45 % går till sågverken
  45 % går till massaindustrin
  10 % blir brännved och stolpar
 • Ett nytt trähus växer till på några minuter
  Vi avverkar årligen cirka 90 miljoner skogskubikmeter skog. Samtidigt växer skogen med cirka 120 miljoner skogskubikmeter per år. På en minut under en fin sommardag växer skogen med cirka 700 kubikmeter. Det tar alltså bara några minuter för skogen att producera det trä som behövs till ett nytt flervåningshus i trä.
 • 80 000–120 000
  Så många träd har uppskattningsvis använts till att bygga Sara kulturhus, enligt Tomas Lundmark vid SLU. Det beror på hur stora träd som avverkades. Träd som innehåller en halv kubikmeter stamved är stora, träd som innehåller en kubikmeter är rejält stora.
 • Förbud togs bort 1994
  Fram till 1994 var det inte tillåtet att bygga flerbostadshus med stomme i trä med fler än två våningar. Men i samband med att Sverige gick med i EU ändrades reglerna. Förbudet mot att använda trä i höga byggnader togs bort och ersattes med funktionskrav. Alla byggnader oavsett konstruktion ska uppfylla samma krav på funktion och säkerhet.
 • Naturskyddsföreningen om skogsbruk:
  Trä är bättre än betong så länge träet kommer från ett hållbart skogsbruk, enligt Linda Petersson, sakkunnig inom skog på Naturskyddsföreningen. Det finns två certifieringar som ställer krav på ett ansvarsfullt skogsbruk: FSC och PEFC. Naturskyddsföreningen anser att båda systemen har brister, men att FSC är det bättre alternativet. En korrekt märkt produkt ska bära FSC-loggan och ha ett licensnummer. Naturskyddsföreningen anser att skogen behöver stå kvar längre än den gör i dagens skogsbruk. Träden bör i större utsträckning användas till långlivade produkter som binder kol, exempelvis trähus, enligt Linda Petersson.

Mer att läsa