Gå till innehållet

Flyttbara bostäder ska lättare få bygglov

Tidigare i år fick 400 modulbostäder i Göteborg sitt tillfälliga bygglov upphävt på grund av att behovet av bostäderna inte kunde anses som tillfälligt. Nu föreslår regeringen nya regler som kringgår just detta.

Regeringens förslag är att det inte längre ska krävas en bedömning av huruvida behovet av bostäderna är tillfälligt eller ej. För ett så kallat tidsbegränsat bygglov ska det räcka med en bedömning av om bostäderna är flyttbara.

Syftet med förslaget är att göra det lättare att få igenom bygglov för flyttbara bostäder och på så vis lösa det akuta behovet. Enligt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson är meningen dock att detta bara ska vara ett komplement när bostadsbehovet inte kan tillgodoses genom de ordinarie plan- och byggprocesserna.

– Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger han i ett pressmeddelande.

Det är inte helt självklart vilken skillnad de nya reglerna i slutänden skulle ha inneburit just för de 400 modulbostäderna för studenter i Göteborg. Bostäderna är redan uppförda men fick alltså sitt tillfälliga bygglov upphävt i februari i år, på grund av att behovet inte kunde anses tillfälligt. Domen överklagades dock och i somras kom även Mark- och miljööverdomstolen fram till att det inte går att ge ett tillfälligt bygglov. Men Mark- och miljööverdomstolen slog inte ner på behovsfrågan utan grundade istället sitt beslut på att mark- och grundläggningsarbetena är så pass omfattande och dyra att det inte är realistiskt att avveckla bebyggelsen och återställa marken inom maxtiden för ett tillfälligt bygglov. Dessa regler har inte undantagits i regeringens nya förslag.

Som Arkitekten tidigare berättat har Göteborgs stad och modulhusföretaget överklagat även Mark- och miljööverdomstolens dom. Men ännu har Högsta domstolen inte kommit med besked om man tänker pröva ärendet. Under tiden har Göteborgs stad beviljat ett nytt tillfälligt bygglov för modulbostäderna vid Ramberget, nu som bostäder för nyanlända istället för studenter.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt 15 år. Regeringens förslag om de nya regeländringarna är ute på remiss och remisstiden går ut den sista december i år.

Mer att läsa