Gå till innehållet

Fem team får stöd av Arkus

Arkus beviljar 900 000 kronor till projekt för hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet.

I november gjorde Arkus en utlysning för praktiknära arkitekturforskning om gestaltning av den byggda miljön. Nu har fem team valts ut att dela på sammanlagt 900 000 kronor för att genomföra sina studier.

Utgångspunkten för utlysningen var dels frågan om hur den nationella arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö kan komma till uttryck i praktiken, dels det europeiska initiativet European Bauhaus, som fokuserar på ett grönt och hållbart Europa med fokus på stadsutveckling och arkitektur.

Ett av teamen som nu fått anslag består av arkitekter från Studio Rå, Freda arkitekter och Outer Space, i samarbete med Mittuniversitet. Teamets mål är att ta fram en handbok för hållbara handelsplatser som kan vara ett konkret stöd för kommuner, myndigheter och fastighetsutvecklare.

– Vi ser att handelsplatserna idag har mycket stor utvecklingspotential vad gäller bland annat cirkulära frågor, beteendemönster och klimatpåverkan. Vi har stora möjligheter att påverka både de platser som finns idag och hur vi vill att de ska utformas i framtiden, säger Emilie Dafgård, arkitekt på Studio Rå, i ett pressmeddelande.

Övriga team ska undersöka svenska plan- och byggregelverkets historia, den gestaltade livsmiljön i vård- och omsorgsboenden och vilka ingrepp som kan göras i byggnader från 1970-talet och framåt för att möta nya krav.

Här är de fem beviljade projekten i Arkus utlysning:

Arkitektur och regler: En beskrivning av det svenska plan- och byggregelverkets historia avseende arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden samt analys av hur reglerna historiskt och fram till idag har påverkat dessa. Team: Ann-Kristin Kaplan Wikström, arkitekt, Lars Marcus, professor på Chalmers, Melina Malafy, forskare vid Uppsala Universitet och Mia Geijer, arkitekturhistoriker vid Uppsala Universitet.

Den gestaltade livsmiljön i vård- och omsorgsboenden: Att utveckla kvalitetsbegreppet inom vård- och omsorgsboenden ur ett arkitekturperspektiv för att tvärdisciplinärt skapa en ny kunskapsplattform. Team: Susanne Ramel, Linda Björn och Moa Wendt, arkitekter på Marge, Alf Orvesten och Camilla Doms, landskapsarkitekter på Land arkitektur m fl.

Det nyligen byggda i förändring: Att undersöka hur ingrepp för att möta nya krav görs i byggnader från främst 1970-talet och framåt samt se vilka målkonflikter som uppstår och hur de hanteras. Team: Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg, och Lena Fagle, arkitekt, på Semrén och Månsson samt Helena Wärnhjelm, bebyggelseantikvarie på WSP.

Hur jämställt blev det – och vad kan vi lära oss? Undersökning av exempel i den offentliga miljön med ambition att vara jämlika med utgångspunkt i jämställdhet mellan könen. Team: Jennie Björstad, sociolog, Vanessa Duarte, stadsplanerare och genusspecialist. Dafni Sarakinis, landskapsarkitekt, samt Tatiana Letier Pinto, forskare i arkitektur med inriktning jämställdhet.

Handbok för en hållbar handelsplats: Kartläggning samt skisser på lösningar och angreppsätt för att utveckla handelsplatsen till en mer cirkulär och hållbar typologi. Team: Emilie Dafgård, Malin Rönnerfalk och Camilo Martinez-Garcia, arkitekter på Studio Rå, Anna Öhlin och Dan Engberg, arkitekter på Freda arkitekter, Sam Keshavarz, landskapsarkitekt på Outer Space samt Henrik Haller, lektor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet.

48 ansökningar i utlysningen har bedömts av Arkus stiftelsestyrelse. Medlen kommer från det stöd som medlemsföretagen i Arkus bidrar med.

Mer att läsa