Gå till innehållet

Fem kommuner gör upp om Planpriset

Fyra nya stadsdelar i Göteborg, Stockholm, Linköping och Uppsala samt en bevarandeplan för innerstaden i Karlshamn är nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa planering.
– Kommunerna hittar lösningar i brist på statlig bostadspolitik, konstaterar Bengt Andrén i planprisjuryn.

Det är Frihamnen i Göteborg, Södra Värtahamnen i Stockholm, Vallastaden i Linköping, Östra Sala Backe i Uppsala samt innerstaden i Karlshamn som är årets nominerade till Planpriset.

– Det är fyra nya stadsdelar, större områden med mycket variation, byggherrar av olika storlekar, medborgardialog och ett integrerat plan- och markanvisningsarbete. Innerstaden i Karlshamn är en bevarandeplan som visar på hur kommunen, istället för att ondgöra sig över sina riksintressen, har sett möjligheter, säger Bengt Andrén i prisjuryn.

I sitt arbete med att utse nomineringarna runt om i landet har juryn sett hur kommunerna, i brist på statlig bostadspolitik, tvingats vara pragmatiska och hitta egna lösningar.

– Kommunerna testar och prövar och lär av varandra för att lösa bostadsförsörjningen. Väldigt många jobbar med sitt egna markinnehav och med att få plan- och markanvisningsprocesserna att gå i takt, säger Bengt Andrén.

Trender är också att de större städerna börjat jobba med nya stadsdelar istället för bara förtätning och att många talar om social hållbarhet och om att motverka segregation. Och att medborgardialog utöver det lagstadgade samrådet börjat bli en hygienfaktor i planeringen.

– Vi har också sett att man i kommunerna överlag inte längre skyller på Plan- och bygglagen utan istället förhåller sig till den och hittar konstruktiva lösningar för att få fart på bostadsbyggandet, säger Bengt Andrén.

Frihamnen GBG

Frihamnen i Göteborg

Ansvariga: Älvstranden utveckling med Göteborgs stad genom Hanna Areslätt och Mia Edström samt Jonas Uvdal, Jessica Segerlund, Kristoffer Nilsson och David Lethonen.

Ur juryns motivering: ”Frihamnen i Göteborg ska bli ”älvstad” med 20 000 boende och lika många arbetande 2035. /…/ En medborgardialog om stadsutvecklingsprogram för Frihamnen har på kort tid gjort visionen känd genom att idén om en bastu på kort tid byggts. Markanvisning med krav på låga hyror och en planprocess i dialog med exploatörerna är andra exempel på innovativa arbetssätt.”

 

Karlshamn beskuren

Innerstaden i Karlshamn

Ansvariga: Karlshamns kommun, stadsmiljöavdelningen, genom Emina Kovacic, Jonas Ronsby, och Jeanette Conradsson samt Kerstin Olsson. Konsulter: Nyréns Arkitektkontor genom Ola Nilsson, Susanna Juhlin Glembrandt, Mats Jakobsson, Adam Laurin och Anna Birath.

Ur juryns beskrivning: ”Karlshamns innerstad är riksintresse för kulturmiljö. I mötet mellan barockens strikta rutnätsplan och platsens varierade topografi har en bebyggelse med stark rumslig identitet växt fram sedan planen antogs 1666. För att förenkla bygglovgivning och uppmuntra till kompletteringar som är förenliga med riksintresset har kommunen låtit göra en Bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den omfattar en inventering och en värdering av arkitektonisk kvalitet och utvecklingspotential i samtliga kvarter och byggnader i innerstaden.”

 

Värtahamnen (2)

Södra Värtahamnen i Stockholm

Ansvariga: Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret, genom Malin Klåvus och Helena Ackelman samt Klas Groth och Stefan Modig; exploateringskontoret genom Ann-Christine Nyberg, Jens Edholm, Hillevi Jernberg och Emma Wirén; trafikkontoret genom Sanna Tegnér och Sofie Loftenius. Konsulter: AIX Arkitekter genom Mikael Uppling och Fredrik Ekerhult, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter genom Anders Jönsson samt Trivector Traffic genom Malin Gibrand.

Ur juryns beskrivning: ”Området ligger mitt i det strategiska stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden som har målet att bli världens första klimatpositiva stadsdel. Miljöprogrammet för Södra Värtan bygger vidare på erfarenheter från tidigare etapper och fokuserar på passiv- och plushus, solenergi, energieffektiva transporter och slutna kretslopp för vatten, avfall och energi. Detaljplanen för området utvecklas i två etapper utifrån en förstudie av stadsbyggnadsstrategin som anger slutna kvarter, mycket växtlighet och ett gatu- och parkstråk som kopplar området till innerstaden.”

 

Vallastaden

Vallastaden i Linköping

Ansvariga: Linköping kommun, Linköpingsexpo, genom Rickard Stark (områdesarkitekt) och Martin Nordahl, Okidoki Arkitekter; samhällsbyggnadsförvaltningen genom Fanny Wahlqvist, Magnus Liljedal, Magnus Hultegård, Erik Adolfsson, Lisa Zetterdahl, Mathias Hult, Liselott Johansson och Henrik Lamberthz; Tekniska verken genom Gunnar Rydin samt White landskap genom Linda Moström.

Ur juryns beskrivning: ”Visionen är en blandad och levande stadsdel med en omsorgsfullt gestaltad livsmiljö som uppmuntrar till möten och gör det lätt att leva miljösmart. Stadsbyggnadsstrategin att låta en mångfald av aktörer bygga med blandade boendeformer i täta kvarter med små tomter togs fram i en arkitekttävling. /…/ Kommunens och byggherrarnas ömsesidiga åtaganden förhandlas i markanvisningar till delvis fasta priser.”

 

Östrasalabacke

Östra Sala Backe i Uppsala

Ansvariga: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, genom Ulla Britt Wickström samt Caroline Stigsdotter, Maija Tammela Arvidsson, Sofie Rosell Güler, Karl Ingelstam och Susanna Waldersten.

Ur juryns beskrivning: ”Det ska bli en blandad, trygg, klimatsmart och levande stadsdel med kulturell mångfald. Både små och stora byggherrar bjuds in att föreslå hur visionen kan gestaltas i en markanvisningsprocess med fokus på kvalitet. Förslagen poängsätts och de utvalda byggherrarna kommer tillsammans med kommunen överens om gemensamma gestaltningsprinciper, kriterier för kvalitet och hållbarhet samt anläggningar i detaljplanen. Ett kvalitets- och hållbarhetskontrakt för byggherrens ingår i köpeavtalet. Sedan planprogrammet antogs 2011 har Uppsala tack vare nya arbetsprocesser och en ny organisation gått från 7 till 50 byggande aktörer.”

Mer att läsa