Nyheter

Bli en mer inkluderande ledare

10 september 2018

Organisationskonsulten Ing-Marie Bergqvist lyfter nyttan av mångfald på arbetsplatsen. Men för att medarbetare och företag ska nå sin fulla potential krävs också ett ledarskap som bejakar och tar till vara våra olikheter, förklarar hon.

Annons
Annons
Foto Directa

Ing-Marie Bergqvist arbetar på företaget Directa och är även en av föreläsarna på Sveriges Arkitekters ledarskapskurs som startar i höst.

– När jag känner att jag får vara mig själv och inte behöver dölja något presterar jag som bäst, det är självklart.

Det sa Ing-Marie Bergqvist när hon föreläste vid ett frukostseminarium på Sveriges Arkitekter i början av september.

Hon pekar på att mångfald kan vara många saker. Vi har de sju diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsvariationer och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det går också att tala om synlig mångfald, så som utseende, språk eller namn respektive osynlig mångfald så som erfarenhet, fritidsintressen eller socioekonomisk situation. Till den osynliga mångfalden hör också den kognitiva mångfalden, det vill säga olikheter i hur vi går till väga vid problemlösning, hur vi tolkar olika situationer och hur vi drar slutsatser om orsak och verkan.

Annons
Annons

Att alla bedöms rättvist utifrån sina förmågor och inte utifrån fördomar och stereotypa idéer är en förutsättning för att organisationen ska kunna dra nytta av olikheterna, enligt Ing-Marie Bergqvist.

– Chefen har ett särskilt ansvar, men alla är i någon mån ledare. Vi har alla ett ansvar att bidra till en inkluderande arbetsmiljö, säger hon.

Här är Ing-Marie Bergqvists tips för inkludering i det vardagliga arbetet och under möten:
  • Utgå ifrån att det finns perspektiv som du inte ser.
  • Fråga och lyssna för att förstå.
  • Vänta när du får en impuls att säga din åsikt, kanske släpper du då fram någon som inte är lika snabb.
  • Be om andras idéer och feedback.
  • Säkerställ att alla kommer till tals. Alla älskar till exempel inte brainstorming men kan ha bra idéer ändå.
  • Tänk på språket. För mycket jargong kan bli exkluderande.
  • Prata om möjliga tankefällor. Ser jag mer positivt på en viss person för att vi har gått på samma utbildning, till exempel?
  • Bryt tystnadskulturen. Bara om vi synliggör oacceptabelt beteende kan vi få till en förändring.
Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel