Gå till innehållet

Ja till Nobel Center trots protester

Nobel Center i Stockholm ritat av David Chipperfield har nu kommit ett steg närmare verklighet. Sent igår kväll sa kommunfullmäktige ja till detaljplan och markexploatering. Runt 1000 människor samlades för att protestera vid Stadshuset.

Det blev en jämn votering i Stockholms kommunfullmäktige igår kväll, 54 röstade ja och 43 sa nej till kommunstyrelsens förslag. Två var frånvarande. Det betyder att Nobelstiftelsen får bygga ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Både stadsbyggnadsnämnden och exploateringskontoret har tidigare sagt ja till detaljplanen och exploatering.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna röstade ja i kommunfullmäktige. Inför beslutet hade reservationer kommit in från Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Även Fi röstade mot. MP ansåg att det fortfarande finns osäkerhetsfaktorer kring ekonomin, kulturmiljön och gestaltning och att en alternativ placering hade varit mindre kostsam. För MP liksom Vänsterpartiet har det också varit ett uttalat krav att tullhuset på Blasieholmen ska flyttas och inte rivas. Liberalerna och Kristdemokraterna har anfört att den nya byggnaden inte passar in i omgivningen. De påpekar också att projektets ekonomi har försämrats och att stadens beräknade kostnader har ökat med nästan det dubbla.

Utanför Stadshuset demonstrerade igår ett tusental motståndare till projektet och en liknande manifestation ägde rum för en vecka sen. Engagemanget kring ett Nobel Center på just denna plats har varit stort, både från anhängare och motståndare. De som talat för projektet har framhävt det centrala läget, att platsen reserverats för en publik byggnad av internationellt intresse. Motståndare har bland annat pekat på att en märkesbyggnad av detta slag skulle kunna bidra till att stärka ytterstaden om den placerades på annan plats, vetenskapsstaden i Hagaområdet har föreslagits, att byggnaden är för stor på platsen och att den inte passar in i den kulturhistoriska miljön. Det har också varit ett stort motstånd till att riva de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på nuvarande plats, främst tullhuset från 1876.

Det var nu drygt två år sedan David Chipperfield Architects vann arkitekttävlingen, som skedde i två steg, om ett nytt Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. ”Det kommer att bli Stockholms vackraste rum”, har David Chipperfield sagt om sitt förslag”.

Planförslaget omfattar ett Nobel Center i sex våningar omfattandes cirka 11 850 m² bruttoarea ovan mark (totalt cirka 17 900 m² bruttoarea), samt omkringliggande offentlig mark. Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av tunnelbana under Nobel Center. Minst 80 procent av huset ska användas för publik verksamhet.

Planförslaget omfattar ett Nobel Center i sex våningar omfattandes cirka 11 850 m² bruttoarea ovan mark (totalt cirka 17 900 m² bruttoarea), samt omkringliggande offentlig mark. Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av tunnelbana under Nobel Center. Minst 80 procent av huset ska användas för publik verksamhet.

Sveriges Arkitekter var tidigt engagerade i tävlingen men valde att inte godkänna tävlingsprogrammet när det beslutades att anonymiteten skulle brytas i det andra steget, vilket inte är i enlighet med branschöverenskomna regler om anonymitet.

Tidplanen för projektet, under förutsättning att detaljplanen inte överklagas, att arkeologiska undersökningar inte påverkar tidplanen, att kajkonstruktionen är i bra skick, är att byggstart sker efter att Nationalmuseums ombyggnation avslutas under 2017. Först omkring 2025 kommer alla byggprojekt att vara klara på platsen. En invigning av huset beräknas till tidigast Nobeldagen den 10 december 2019.

 

Detta har hänt

Sedan Nobelstiftelsen bildades år 1900 har det funnits planer på en byggnad för Nobelpriset. Stockholms stad har upplåtit en tomt på Blasieholmen i Stockholm där ett nytt Nobel Center skall uppföras och på Nobelstiftelsens initiativ har ett bolag, Nobelhuset AB, bildats för att genomföra byggnadsprojektet. En arkitekttävling har arrangerats i två steg där David Chipperfield Architects stått som vinnare.
1 december 2011: Avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för ett Nobel Center på Blasieholmen tecknades.
28 augusti 2012: Markanvisning samt inriktningsbeslut i exploateringsnämnden.
Hösten 2012: Processen inför en arkitekttävling om Nobel Center inleddes.
2 april 2014. Vinnaren i arkitekttävlingen steg 2, David Chipperfield Architects, offentliggjordes.
10 mars 2016: Genomförandebeslut i exploateringsnämnden om investeringsutgifter om 227 miljoner kronor och investeringsinkomster om 1,3 miljoner kronor.
15 mars 2016: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.
25 april. Genomförandebeslut i kommunfullmäktige om exploatering samt detaljplan.

Mer att läsa