Gå till innehållet

Arkitektstudenter jobbar med återbruk i Duved

En masterstudio på Arkitekturskolan på KTH ska kartlägga Duveds resurser och rita flerbostadshus för flexibelt boende.

I mars åker 14 masterstudenter från Arkitekturskolan på KTH till Duved i tre dagar för att se sina tomter och för att träffa representanter för byn, kommunen och regionen. Tanken var att kursen Circular Duved skulle inledas med en vecka på plats i Duved men med pandemin har planerna fått ändras. Nu ska studenterna under några veckor först studera detaljplanen och kartlägga hur de kan ta tillvara lokala resurser i form av både kunskap och material för att rita nya flerbostadshus.

– Vi uppmuntrar studenterna att ta ställning i hållbarhetsfrågan och hitta innovativa sätt att arbeta med återbruk, säger Frida Rosenberg.

Hon driver Bostadsstudion på Arkitekturskolan på KTH tillsammans med Erik Stenberg. Där ska studenterna för  tredje året i rad rita flerbostadshus med flexibilitet i boendet. Under kursen Circular Duved ska studenterna också utforska och designa flerbostadslösningar genom att återanvända byggnadselement och material.

– Vi talar om flexibelt boende ur ett normkritiskt perspektiv, att familjer kan se ut på olika sätt och förändras efter behov. Här ska studenterna också jobba med frågan att region Åre expanderar och krymper mellan säsongerna, säger Frida Rosenberg.

Under pandemin har den digitala undervisningen utvecklats och studion har under hösten haft hybridundervisning med fysiska kursmoment på skolan som också kan följas digitalt. Arbetssättet skulle kunna öppna upp för att fler studenter kan följa studier från andra orter.

– Vi skulle kunna nå fler sökande än från storstadsregionerna. Samtidigt är det också viktigt i en arkitektutbildning att studenter arbetar tillsammans fysiskt i en studio, säger Frida Rosenberg.

Kursen som nu förläggs i Duved har tagit avstamp i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0, där en av frågorna är kompetensförsörjning på landsbygden. Professor Björn Hellström på Tyréns och KTH Arkitekturskolan är projektledare.

– Bristen på yrkeskompetens är ett gemensamt problem för många orter på landsbygden. Min förhoppning är att fler lärosäten förlägger kurser långt från det fysiska campuset eftersom det över tid skulle kunna bidra till att fler väljer högre utbildning. Det är viktigt ur ett demokratiperspektiv, säger Björn Hellström.

Under de dagar studenterna är i Duved får de möjlighet att träffa representanter från Duveds byförening, det kommunala bostadsbolaget Årehus och från kommunen, parter som varit engagerade i Duvedmodellen 2.0. I slutet av kursen ska representanter från kommunen och regionen också bjudas in att se studenternas arbeten.

– Resultaten kan bli användbara för Åre kommun som redan arbetar aktivt med återbruk, säger Björn Hellström.

Masterstudio med Duved som case

14 masterstudenter följer kursen Cirkulära Duved Bostadsstudion. 12 exjobbare som arbetar med tema återbruk följer delar av kursen. Studion leds av Frida Rosenberg och Erik Stenberg i samarbete med Ann Legeby och Daniel Koch.

Mer att läsa