Gå till innehållet

Arkitekterna tar över rodret i Örebro

Örebro kommun hoppas på högre kvalitet när de ger arkitekterna större makt i byggandet. I ett pilotprojekt ska ett arkitektföretag få en option på en tomt i centrala Örebro. Tretton arkitektföretag har nu anmält intresse för tomten och ett av dem ska väljas ut före årets slut.

Örebro kommun har redan tidigare använt en modell för att få snabbare processer i byggandet genom att ge fastighetsaktörer eller byggföretag en kostnadsfri optionsrätt på redan planlagda tomter. Först när bygglov är beviljat och bygget startat säljs marken. Nu vill kommunen istället erbjuda arkitekter optionsrätten. Med det följer större möjlighet att styra projektets kvalitet, men också ekonomiska risker, främst i form av den egna arbetsinsatsen. Det säger stadsarkitekten i Örebro, Peder Hallkvist.

– Vi vill prova det här för att ge arkitekterna större inflytande och makt att utveckla projekten. Med det hoppas vi få bättre kvalitet och i slutändan att det blir positivt för Örebros stadsutveckling. Vi har inte tyckt att arkitekts kompetens har utnyttjats på bästa sätt i projekten. Vi ser också att beslut tas i sena skeden utan arkitektens medverkan och utan att byggherren förstår konsekvenserna av det.

Inledningsvis tar byggföretaget, eller i det här projektet arkitekten, fram ett förslag, en förstudie, i nära dialog med kommunen. Därefter låses projektets kvaliteter i ett bindande avtal som sedan ska ligga till grund för bygglovet. Genom att kommunen säljer marken i ett sent skede behöver arkitekten inte ta några stora initiala kostnader. Dessutom kan arkitekterna välja byggherre och vid vilken tidpunkt i processen samarbetet ska inledas. De bestämmer själva hur optionen ska förvaltas och hur de ska ta betalt för sitt arbete.

– Det blir arkitekterna som får sitta vid rodret och vi vill se vilka kvaliteter vi får ut av det. Arkitekterna får större inflytande och har större möjlighet till vinst. Vi tror inte att arkitekten kommer att vara den som köper marken och tar rollen som byggherre, men modellen utesluter inte de möjligheterna, säger Peder Hallkvist.

För att vinna måste man riska och för att få mer makt följer också ansvar. Det här kommer att handla mycket om hur skicklig man är på fastighetsekonomi, att skriva avtal och motivera värdet av sitt arbete i affären.

Han är medveten om att arkitektkontoret kommer att ta en risk med den arbetstid de lägger ner, men påpekar att det är samma sak när kontor deltar i arkitekttävlingar. Det här är ett alternativ till tävlingar, menar han.

– För att vinna måste man riska och för att få mer makt följer också ansvar. Det här kommer att handla mycket om hur skicklig man är på fastighetsekonomi, att skriva avtal och motivera värdet av sitt arbete i affären. Vår erfarenhet är att arkitekter inte alltid är intresserade av projektekonomi och genomförandefrågor sett ur byggherrens perspektiv.

Kommunen tar ingen ekonomisk risk utöver sitt eget arbete men däremot är det viktigt att inte få en obebyggd tomt mitt i staden om projektet havererar. Därför finns regeln om att tomten säljs först när byggnation har startat, också för att undvika spekulation, men den har funnits även då fastighetsaktörer fått optionerna, förklarar han. Kommunen har också möjlighet att bryta avtalet om kvalitetsnivån, som är förankrad i arkitektförslaget, inte hålls i bygglovsskedet.

Tretton intresseanmälningar hade kommit in till den 30 september, bland dem White och Sweco som finns i Örebro, men i övrigt arkitektföretag från hela Sverige. Nu ska en grupp av tjänstemän med kompetens inom stadsbyggnad, arkitektur och ekonomi bedöma anmälningarna.

– Vi tittar på referensprojekt och har också bett dem presentera hur de vill utnyttja den här möjligheten. Det är viktigt att de har ett upplägg för hur de vill utveckla och genomföra projektet, förklarar Peder Hallkvist.

I december ska beslutet ha tagits om vilket arkitektkontor som får optionsrätten. Efter det är tidplanen mer öppen. Under förstudien blir ett samarbete med stadsbyggnadskontoret viktig.

Ett arkitektföretag kan snart få optionsrätt på en tomt längs Östra Bangatan i centrala Örebro.

Ett arkitektföretag kan snart få optionsrätt på en tomt längs Östra Bangatan i centrala Örebro.

Ytterligare några kommuner i Sverige har liknande modeller för markanvisningar, Uppsala är en av dem. Men Örebro blir först att på det här viset låta arkitekten få optionen. Om det här fungerar bra tror Peder Hallkvist att det kan bli aktuellt för fler tomter och för andra aktörer, till exempel byggemenskaper.

– En annan fördel med modellen är att det finns en lagakraftvunnen detaljplan redan under förstudien, så det blir ingen överklagandeprocess efter att arkitekten klivit in. Däremot kan det förstås bli överklaganden vid bygglov.

I ett pilotprojekt ska ett arkitektföretag väljas ut för att få en option på en tomt längs Östra Bangatan i Örebro centrum.

I ett pilotprojekt ska ett arkitektföretag väljas ut för att få en option på en tomt i Örebro centrum.

Den aktuella tomten i pilotprojektet har ett centralt läge i staden, strax intill Resecentrum. Byggrätten är 7 våningar på den 1200 kvadratmeter stora tomten och detaljplanen anger byggnad för hotell, kontor eller handel.

– Från kommunens sida är vi intresserade av att få ut så mycket kvalitet som möjligt av den här platsen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och innehållsmässigt. Men ett viktigt syfte är också att få en dialog med arkitekter om kvalitet och genomförbarhet och genom det bidra till att utveckla byggandet, säger Peder Hallkvist.

Intresseanmälan optionsrätt i Örebro

I juni skickade Örebro kommun ut en inbjudan att lämna intresseanmälan till optionsrätt på en tomt i centrala Örebro. Sista dag att lämna in intresseanmälan var den 30 september. Byggstart beräknas till 2018. Arkitektföretag som lämnade in intresseanmälningar är: Arkitektbyrån Design, Fojab, Kjellgren Kaminsky, Marge, Semrén & Månsson, Studio Stockholm, Sweco, Synk, Tengbom, Urban Design, Utopia, Wingårdhs, White.

Mer att läsa