Gå till innehållet

Arkitekterna i Göteborgs Stad larmar om ohållbar arbetssituation

Det ökade kravet på bostadsproduktion innebär både en orimlig arbetsbelastning på grund av resursbrist och etisk stress på grund av känslan av att inte uppnå en god samhällsplanering, skriver arkitekterna i Göteborgs Stad i ett brev till kommunledningen.

Brevet är ställt till samtliga politiker i kommunstyrelsen och stadsdirektören och en kopia har skickats till politikerna i nämnderna. Arkitekterna förklarar att det viktiga samarbetet mellan stadens olika förvaltningar inte hinns med, vilket ger förödande konsekvenser.

”Vi riskerar att bygga fast oss i lösningar som kommer att vara dyra för staden att förvalta många år framöver”, skriver arkitekterna.

I brevet tar de även upp den etiska stress det innebär att arbeta med en känsla av att man inte uppnår en bra samhällsplanering. Som exempel tar de upp att ”möjligheten att skapa goda offentliga rum och friytor riskeras” och att ”kravet på täthet leder till sämre boendekvaliteter med byggnation i störda lägen och lägenheter mot skuggiga gårdar”.

Arkitekterna skriver vidare att de som arkitekter i Göteborgs Stad inte kan leva upp varken till portalparagrafen i PBL, om att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö, eller till Sveriges Arkitekters  yrkesetiska regler som bland annat säger att arkitekten i sin yrkesutövning ständigt ska värna om och verka för god arkitektur och god planering av miljön samt att arkitekten i sin yrkesverksamhet endast bör medverka i sammanhang där villkoren möjliggör ett resultat av god kvalitet.

Arkitekten har sökt Göteborgs kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) samt vice ordförande och byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) för en kommentar.

Läs uppdaterad artikel med fackklubbens ordförande här.

Mer att läsa