Gå till innehållet

Arkitektens valenkät, fråga 9: Bygglov

Riksdagspartierna svarar på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor inför valet 2022. Här kan du läsa hur partierna ställer sig till Bygglovsutredningens förslag om gestaltningsfrågor – och jämföra svaren med Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan.

Sveriges Arkitekter och de fyra myndigheterna som arbetar med uppdraget Gestaltad livsmiljö tycker att Bygglovsutredningen missar gestaltningsfrågorna. Vill ni genomföra förslaget som det ser ut i utredningen?

Centerpartiet:
– Bygglovsutredningen tillsattes av regeringen som en del av januariavtalet i syfte att göra det enklare att ge lov för mindre åtgärder. Centerpartiet har medverkat till direktiven åt utredningen. Slutbetänkandet har varit ute på remiss. När regeringen återkommer med en proposition så kommer vi att ta ställning till dess olika delar.

Liberalerna:
– Vi ser det som angeläget att reglerna för bygglov förenklas och att det görs genom ett helhetsgrepp. Samtidigt ska exempelvis kulturminnesmärkningar och känsliga kulturmiljöer värnas. Som helhet är vi positiva till Bygglovsutredningen men inväntar regeringens proposition innan vi tar ställning.

Kristdemokraterna:
– Generellt sett innebär förslagen i Bygglovsutredningen förbättringar av regelverket. Förslagen går i rätt riktning och det är välkommet då vi behöver öka byggtakten på svensk bostadsmarknad. Samtidigt hade vi gärna sett fler förändringar för att skapa ett ännu enklare och mer effektivt regelverk.

Moderaterna:
– Vi ställer oss positiva till en del av förslagen men inte alla. Vi tar generellt sett inte ställning förrän regeringen lagt en proposition på riksdagens bord.

Miljöpartiet:
– Miljöpartiet ser gärna att förslaget bearbetas för att stärka gestaltningsfrågorna. Utredningen föreslår en helhet som vi i huvudsak ställer oss bakom. Bygglovsregelverket har blivit ett lapptäcke av olika undantag. Men vissa problem återstår. Ett exempel är tillståndsprocessen för solceller, ett annat är gestaltningsfrågorna.

Socialdemokraterna:
– Utredningen har varit ute på remiss och bereds nu inom regeringskansliet. Vi avvaktar denna beredning.

Sverigedemokraterna:
– Gestaltningsfrågor och estetik är av stor vikt och medborgare ska ges större möjligheter att påverka gestaltning i det gemensamma rummet. Kraven på omsorgsfull utformning av våra gemensamma platser och byggnader ska vara höga, även vid små tillägg till den byggda miljön. Vi delar utredningens bedömning att lovplikten till viss del bör vara områdesdifferentierad. Medborgarnas möjligheter att påverka kan med fördel utvecklas för det gemensamma, samtidigt som stor frihet finns för den enskilde att forma sitt eget privata hus och sin egen privata tomt.

Vänsterpartiet:
– Vänsterpartiet har inte tagit ställning till alla delar i Bygglovsutredningen men anser att det är viktigt att arkitektur- och gestaltningsperspektiven inte missas. Exempelvis får inte ivern att ta bort lovplikten leda till att man inte reflekterar över de konsekvenserna som det för med sig. Ambitionerna för den gestaltade livsmiljön måste vara tydlig även när det kommer till bygglovsfrågor och förenklingarna av dessa.

Så här tycker Sveriges Arkitekter i frågan om bygglov:

Förbundet vill se ett omtag på bygglovsutredningen då den tyvärr saknar arkitekturperspektivet och det nationella målet för den gestaltade livsmiljön. Vår kritik delas av de fyra gestaltad livsmiljö-myndigheterna: Boverket, Arkdes, RAÄ och Statens konstråd. Ambition med ett helhetsgrepp om bygglovsreglerna är god men förslagen innehåller alltför omfattande undantag från lovprövning, vilket riskerar att leda till irreparabla ingrepp i livsmiljön.

Mer om Val 2022

Mer att läsa