Gå till innehållet

Arkitektens valenkät, fråga 6: Arkitekturpolicyer

Riksdagspartierna svarar på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor inför valet 2022. Här kan du läsa hur partierna vill stötta mindre kommuner att satsa på arkitekturen – och jämföra svaren med Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan.

Antalet kommuner som antagit en egen arkitekturpolicy har ökat kraftigt. Hur vill ni stötta även små och mindre resursstarka kommuner att satsa på arkitekturen?

Centerpartiet:
– Vi har inga förslag för att påverka kommuners avvägningar i detta avseende. Vi värnar det kommunala självstyret och menar att kommunerna bör prioritera hur man vill använda sina resurser och hur man vill utveckla sin kommun. Det bör övervägas hur staten på ett bättre sätt kan underlätta byggnation på svaga bostadsmarknader.

Liberalerna:
– I den mån kommunerna har ekonomiska svårigheter med att ta fram rätt dokument behöver Boverket ge stöd och vägledning.

Kristdemokraterna:
– Det är en kommunal angelägenhet men vi välkomnar att kommuner har en arkitekturpolicy. God arkitektur och goda livsmiljöer är oerhört viktigt, inte minst för det trygghetsskapande arbetet men också för den generella trivseln. Vi välkomnar även mer blandad och varierad byggnation ifråga om både funktioner och upplåtelseformer, det främjar integrationen.

Moderaterna:
– Vi har inga sådana förslag i dagsläget.

Miljöpartiet:
– Vi vill stödja en större arkitektonisk variation, bland annat genom en statlig innovationsfond för nyskapande arkitektur. I regering har Miljöpartiet verkat för att kommuner ska ges goda förutsättningar för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer, till exempel genom stöd för gröna städer. Det handlar både om att värna god arkitektur och stödja kommuner i en hållbar stadsplanering.

Socialdemokraterna:
– I Politik för gestaltad livsmiljö lyfter den socialdemokratiska regeringen betydelsen av att ta fram en vägledning om arkitekturstrategier som stöd för kommunerna. Region och länsstyrelse kan ge ett bredare regionalt perspektiv och de kan också hjälpa till att koordinera arbetet mellan olika kommuner. Boverket har tagit fram en vägledning.

Sverigedemokraterna:
– Vi vill att det tillsätts en utredning som ser över möjligheterna att ha lokalt tillsatta skönhetsråd. Vi vill förstärka kommunernas kulturmiljökompetens och budgeterar för en ökning. Alla kommuner bör ha kommunala arkitekturprogram, en viss omprioritering av resurser bör göras inom kommunerna så att detta kan prioriteras.

Vänsterpartiet:
– I många kommuner är det en utmaning att man inte har tillgång till rätt kompetens. Därför välkomnade vi tillsättandet av en riksarkitekt och ser att Boverket har en viktig uppgift i att stötta kommunerna. Från riksdagen behöver vi trygga kommunernas ekonomi och se till att det utbildas tillräckligt många inom de olika arkitektinriktningarna.

Så här tycker Sveriges Arkitekter om arkitekturpolicyer:

Vi ser i våra undersökningar att allt fler kommuner tar fram en egen arkitekturpolicy. Detta för att säkra arkitektur- och kvalitetsaspekter redan i tidiga skeden, tydliggöra förväntningarna för den som vill bygga och optimera kommunens nyckelroll för att åstadkomma en bättre byggd livsmiljö. Vi vill att fler kommuner tar fram arkitekturpolicyer och jobbar för att påverka och stötta kommunerna.


Mer om Val 2022

Mer att läsa