Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Arkitektens valenkät, fråga 7: Certifierade projektörer

Riksdagspartierna svarar på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor inför valet 2022. Här kan du läsa hur partierna ser på förslaget om certifierade projekteringsföretag – och jämföra svaren med Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan.

Sveriges Arkitekter är kritiska till förslaget om certifierade projekteringsföretag som riksdagen snart ska besluta om. Hur ställer ni er i frågan?

Centerpartiet:
– För att uppnå behoven av nya bostäder behövs regelförenklingar som förkortar planprocesser och påskyndar byggandet. Dessutom måste det finnas en strävan från beslutsfattare och myndigheter att skapa enhetlighet vad gäller krav och regler. Vi välkomnar regeringens förslag, men befarar att det driver mot standardisering och hämmar innovationer. Risker är också frågan om tillgången till certifierade företag, särskilt på svagare marknader och hur reformen kan påverka konkurrenssituationen och tillsynen. Vi vill att reformen utvärderas inom rimlig tid efter införandet.

Liberalerna:
– Vi har föreslagit en annan modell än regeringen, med så kallade typgodkända hus. Alltså att en viss design ska kunna godkännas för hela landet, så att byggherrar inte behöver få ett visst bygglov prövat gång på gång.

Kristdemokraterna:
– Sverige har en utbredd bostadsbrist och långa bostadsköer. I dag får man köa i genomsnitt i elva år för en etta på 30 kvadratmeter i Stockholm. Byggtakten behöver öka så att vi kan bygga både mer och snabbare. Certifierade byggprojekteringsföretag välkomnas av oss eftersom det kan bidra till att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen för de byggherrar som använder dessa.

Moderaterna:
– Vi är för.

Miljöpartiet:
– Vi står bakom förslaget. Vi vill underlätta för seriella och industriella byggprocesser att växla upp, bland annat för att öka byggande i trä. Aktörer som visar att de har kompetens att göra avvägningar kan få certifiering. Men förslaget ska inte undergräva kommunernas bedömning kring gestaltning och platsverkan. Om ett bolag som fått certifiering missköter sig kan certifieringen dras tillbaka.

Socialdemokraterna:
– Vi står bakom den socialdemokratiska regeringens proposition.

Sverigedemokraterna:
– Generellt är vi positiva till förslag som förbättrar plan- och byggprocesserna. Men vi tror att mycket mer än just detta förslag behövs.

Vänsterpartiet:
– Att ännu fler aktörer än i dag ska tolka byggreglerna tror vi inte kommer att leda till en mer förutsägbar byggprocess. Vi ifrågasätter också själva idén om att flytta kontrollen av de tekniska egenskapskraven till privata aktörer. Vi har föreslagit att riksdagen ska avslå förslaget. I stället bör vi utreda andra sätt att öka förutsägbarheten i byggprocessen och då fokusera på att tydliggöra Boverkets byggregler samt stärka kommunernas kompetens.

Så här tycker Sveriges Arkitekter i frågan om certifierade projektörer:

Förbundet var emot det och avstyrkte det i vårt remissvar. Om problemet är att tolkning och tillämpning av byggreglerna skiljer sig åt mellan landets kommuner finns inget som talar för att bedömningen skulle bli mer enhetlig och förutsägbar genom att föra in ytterligare aktörer i processen och dessutom riskera en oberoende och saklig bedömning samt ett ökande behov av kommunal tillsyn.


Mer om Val 2022

Mer att läsa