Gå till innehållet

Akutsjukhus med gavelmotiv går vidare i Växjö

Ett team bestående av Arkitema och Link arkitektur, i samarbete med Arkitektbolaget, får rita ett nytt akutsjukhus i Växjö efter ett parallellt uppdrag. Nu väntar ett investeringsbeslut innan teamet kan fortsätta uppdraget tillsammans med Skanska.  

Under hösten pågick ett parallellt uppdrag där tre team tog fram gestaltningsförslag för ett akutsjukhus på en tomt i Räppe i Växjö. Nu har arkitektteamet Arkitema och Link arkitektur, i samarbete med Arkitektbolaget, valts ut för fortsatt uppdrag. Bedömningsgruppen anser att förslaget har hög arkitektonisk kvalitet, bra förutsättningar för flöden och flexibilitet, fungerar väl för personal och visar inlevelse i både patientens och besökarens behov.

– När vi satte samman vårt team var vår ambition att sätta rätt person på rätt uppgift för att utnyttja vår samlade kompetens, säger Urban Blomberg på Arkitema som är ansvarig arkitekt för uppdraget.

 

Byggnadens struktur i en korsform gör att den kan byggas ut i tre olika riktningar. Landskapsarkitekterna arbetar med fyra olika naturtyper: Torparträdgårds- och skogskaraktär, urban grönska och bevarad naturmark.

Vårdkompetens och gestaltningskunskap finns på både Arkitema och Link medan landskapsarkitekter på Arkitema har arbetat med landskapsutformning. Tomten för akutsjukhuset ligger inom Bergkvara riksintresse för kulturmiljövård och i uppgiften låg att passa in den nya byggnaden i det omgivande kulturlandskapet. När Link arkitektur och Arkitema i september valdes ut som ett av tre team hade de med Arkitektbolaget i Växjö i samarbetet.

– Deras lokalkännedom och kompetens inom både kulturhistoria och träbyggnad har varit viktig för oss, säger Anna Rolf på Link arkitektur och biträdande uppdragsansvarig.

Arkitekterna har tolkat den lokala byggnad­straditionen med lador, industribyggnader och trähus i en modern gestaltning där de bland annat har fångat upp gavelmotivet i bruksmiljön.  De har också arbetat med att skapa ett kompakt och effektivt sjukhus som ska lämna låga koldioxidavtryck och föreslår bland annat återbrukbara material som aluminium, trä och skärmtegel.

Sjukhuset ska vara lätt att ta sig till och lättorienterat med korta gångavstånd, bra överblickbarhet och separerade flöden. Interiört föreslås obehandlad lärk.

Förslaget ska nu ligga till grund för fortsatt projekteringsuppdrag, men en förutsättning är ett formellt investeringsbeslut som ska tas vid Region Kronobergs fullmäktigemöte den 2 mars. Underlaget som lämnats till politiken för beslut beskriver två alternativ, att antingen bygga ett nytt sjukhus i Räppe eller att bygga nytt på nuvarande sjukhustomt, Centrallasarettet Växjö.

Anna Rolf anser att det hade gjorts ett bra förarbete för att bygga ett nytt sjukhus innan det parallella uppdraget utlystes.

– Jag tycker det är klokt att göra en ny byggnad. Ett akutsjukhus kräver mycket ny teknik och har dessutom verksamhet dygnet runt som är svår att förena med pågående ombyggnationer under flera decennier. De befintliga byggnaderna kan däremot återbrukas för andra syften och har ett fint läge i staden, säger Anna Rolf.

Parallellt uppdrag om nytt akutsjukhus i Växjö

Uppdraget arrangerades av Skanska Sverige på uppdrag av Region Kronoberg. Tre team valdes ut för uppdraget: Arkitema + Link, White och Sweco. I processgruppen och bedömningsgruppen ingick bland andra Henrik Wibroe, stadsarkitekt i Växjö, och arkitekt Mats Edström som extern sakkunnig. Sveriges Arkitekter har varit processtöd för genomförandet. Projektgruppen från Link, Arkitema och Arkitektbolaget består av: Urban Blomberg, Anna Espling Rolf, Kristina Åkerlund, Henrik Magnusson, Per Axelsson, Ola Malm, Per Olsson, Emil Carstens, Peter Lund, Agnes Leo, Thomas Söndergaard Svedsen, Mette Dan-Weibel, Wilhelm Berner Nielsen, Ane Juul Gram, Sofie Skammelsen, m fl.

 

Mer att läsa