Debatt

”Vem har ansvaret för stadens ljus?”

4 september 2019

Ljus blir ett allt mer kraftfullt gestaltningsmedel i stadsrummet och någon måste hålla i visionerna. Stadsarkitekter och stadsträdgårdsmästare känner vi till, men vem är egentligen ”stadsljusdesigner”? skriver Anna Waernborg.

Annons
Foto Istock

En vy från centrala Malmö illustrerar den komplexa situation som uppstår när många typer av effektbelysning ska balanseras mot varandra.

Ljustekniken utvecklas och blir allt mer lättillgänglig ekonomiskt vilket märks i det offentliga rummet. På många platser finns företag och organisationer som i allt högre utsträckning tar hjälp av ljus för att synas eller marknadsföra sig. Detta kan vara någonting bra, som skapar spännande och levande miljöer, rumsliga kvaliteter och värden i form av tryggare och vackrare städer, turism, god marknadsföring etcetera. Men det kan också vara något negativt om det uppstår en ljusinflation. Förfulade miljöer med hårda ljuskontraster, ljusföroreringar, bländning, flimmer och andra ljusstörningar kan orsaka en otrivsam stadsmiljö och sömnproblem.

Gräns mellan ljusskylt och annan ljusanordning blir allt mer flytande allt eftersom tekniken utvecklas

Ljus blir ett allt mer kraftfullt gestaltningsmedel i stadsrummet – men vem har visionerna och håller i penseln? Vilka incitament och styrmedel finns? Vi har Plan- och bygglagen, och fasadbelysning och skyltar är bygglovspliktiga under vissa förutsättningar, men sättet att hantera bygglov för ljusanordningar skiljer sig radikalt åt kommuner emellan. Tolkningen är också kraftigt varierande. Gräns mellan ljusskylt och annan ljusanordning blir allt mer flytande allt eftersom tekniken utvecklas.

Annons

Stadsarkitekter och bygglovshandläggare behöver bättre stöd för att kunna hantera dessa utmaningar. För att inte tala om de antikvarier som ska bevaka och behandla kulturminnesmärkningar, där diskussionen allt som oftast mest handlar om ljusanordningens fysiska utformning snarare än om ljuset, vars konsekvenser kan vara minst lika stora ur visuell synpunkt. Man skulle önska att det fanns en kunnig stadsljussättare som med långsiktiga ljusvisioner kan främja goda ljusmiljöer, värna mörkret där det behövs och förhindra bländande och störande ljus.

Bemanningen i olika förvaltningar och organisationer skiljer sig, och självklart finns kompetenta tjänstemän som antingen själva har vidareutbildat sig inom ljus eller tar hjälp av kunniga kollegor eller konsulter. Men då ofta informellt, och tack vare den enskilda tjänstemannens egen drivkraft.

Ljus är komplext och spänner tvärvetenskapligt över områden som gestaltning och teknik, konst och arkitektur, hälsa, miljö och kulturmiljö. Nog borde vi kunna ha en mer levande diskussion kring vilken ljusidentitet våra städer ska ha? Och framför allt – att det är något vi skapar medvetet tillsammans istället för att det bara råkar ”bli”.

Samarbeta gärna med en ljusdesigner! Ställ krav på stadsljuskompetens, och ställ frågor om ljuset – inte bara om armaturernas form. Tänk också på att ljus uppfattas relativt. Därför är det bra att ljus inte heller behöver vara något statiskt, utan kan styras så att det är anpassat efter tid på dygnet och årstid, vilket också spar energi. Låt oss skapa magiskt vackra och spännande städer där vi både ser till helheten och detaljen!

Anna Waernborg Ljusdesigner och landskapsarkitekt MSA, ÅF Lighting.

3 kommentarer

Vi designar stadsljuset!

Skyltar vägleder, informerar och är viktiga för att näringsidkare ska kunna bedriva synbar verksamhet. För företag och andra organisationer är skylten ett viktigt medium för att synas och verka i den urbana miljön. En väl utformad skylt tjänar till att på ett positivt sätt skapa uppmärksamhet och förmedla värden samtidigt som den bör vara ett vackert och positivt inslag i stadsbilden.

Ljusskyltar är bidragande till stadens ljusbild och ljusreklambranschen har därmed ett stort ansvar i att skyltar uppförs ansvarsfullt och i harmoni med övrig belysning. Som bransch måste vi ständigt vara självkritiska till hur skyltar påverkar stadsmiljön samt vikten av att kvalitet och estetik håller hög nivå. Ljusreklamförbundet strävar för att driva branschen mot ett större ansvarstagande kring skyltars påverkan i staden och på miljön.

Dagens mer lättillgängliga teknik innebär risker när skyltföretag utan tillräckligt hög kompetens anlitas och prisbilder pressas. En skylt kan klickas hem på nätet utan att beställaren informeras om säkerhetskrav, lagkrav och eventuella lokala riktlinjer. Resultatet blir att vår stadsmiljö präglas av en brokighet och det är lätt att känna förtvivlan kring det brus som skyltar skapar i form av ljusförorening och överflöd av information.

Vi välkomnar en debatt som rör ljusföroreningar i den offentliga miljön. Likväl välkomnar vi kommuner och andra myndighetsutövare att använda vårt förbund som remissinstans, eller våra medlemmar som konsulter, för uppförande av skyltprogram för städer, lagar för skyltar vid väg samt riktlinjer för att skylta kulturminnesmärkta byggnader. Vi önskar vara en del av lösningen och vi vill uttrycka vikten av samverkan mellan vår bransch, staden, arkitekter, ljusarkitekter etc. för att tillsammans kunna bidra till en positiv, ljus och vacker urban miljö.

Vi skapar mycket av stadens ljus och vill vara med och dela ansvaret.

Lisa Staaf och André Zandelin
Ljusreklamförbundet

Malmö stad har även tagit fram riktlinjer för skyltar och ljusanordningar. Läs mer här: https://malmo.se/download/18.198e132616aa40a135a10464/1560264181536/Skyltning_råd%20och%20riktlinjer_antagen%20SBN%20171215_rev%20190610.pdf

Hej.
Prata med Johan Moritz på Malmö Stad. Europas ende stadsljussättare!
Björn Engström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till nästa artikel