Gå till innehållet

REPLIK: “Återbruk är en central fråga för Sweco”

Anders Öreberg, regionchef på Sweco architects, svarar på Olof Thedins debattartikel om det nya akutsjukhuset i Växjö.

Den utredning som Olof Thedin refererar till är en av flera delar i ett omfattande utredningsarbete som genomförts kring det nya akutsjukhuset i Växjö, där inte minst hållbarhet, återbruk och stadsutveckling varit centrala frågor (”Nytt akutsjukhus i Växjö. Förstudierapport 2021-04-16”).

Utredningsarbetet har bland annat involverat flera väsentliga och övergripande frågeställningar som; utvecklingen av staden, natur- och kulturmiljö, hållbart resande och transporter, arbetsmiljö, välbefinnande och säkerhet för patienter, personal och besökare, samt kravställningar på de teknikintensiva vårdlokalerna för att kunna bedriva modern, effektiv och patientsäker vård. Målsättningen för arbetet som helhet har varit att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Region Kronobergs framtida vårdbehov för sina invånare, med högt ställda hållbarhetsambitioner.

Ett arbete pågår med fortsatt fördjupning i frågan.

Region Kronoberg har parallellt med förstudien tagit fram en behovsanalys som redovisar vilken omfattning och typ av vård som ett framtida akutsjukhus bör innehålla. Syftet med delutredningen ”Akutsjukhus i Växjö. Bedömda konsekvenser av implementering av vårdalternativ 2 på Centrallasarettet i Växjö, snabbutredning 2021-06-17” är att inledningsvis översiktligt studera konsekvenserna för vården på Centrallasarettet utifrån analysen av framtida vårdbehov. Ett arbete pågår med fortsatt fördjupning i frågan.

För att vi ska klara klimatomställningen behöver vi alltid noga utreda konsekvenser och olika alternativ innan vi fattar beslut om att bygga nytt. Där det är lämpligt att anpassa de byggnader som vi redan investerat stora mängder koldioxid i måste vi göra det. Vi behöver också ta vara på de möjligheter som finns att återbruka material.

Ett stort engagemang och nya krav för återbruk i bygg- och fastighetssektorn innebär ökade möjligheter för klimatsmart byggande. Utmaningen för att den cirkulära ekonomin ska bli en miljövinst är att fler fortfarande behöver välja återbrukade byggvaror redan i planeringsstadiet. Genom att använda material på ett mer effektivt sätt och ge det en längre livslängd kan behovet av att producera nytt minska. Denna fråga är precis som för Olof Thedin central för Sweco.

Mer att läsa