Gå till innehållet

“Otydlig lagstiftning skapar osäkerhet”

Ett oklart rättsläge gör att likartade bygglovsansökningar för tillfälliga modulbostäder bedöms olika. Ska Sverige klara att bygga bort den akuta bostadsbristen måste vi ha en tydlig lagstiftning som inte ger utrymme för helt olika slutsatser med omfattande rättsosäkerhet som följd, skriver Fredrik Andersson och Sven Boberg från Göteborgs stadsbyggnadskontor.

I många kommuner råder idag en omfattande bostadsbrist. Behovet av bostäder gäller såväl vanliga bostäder som studentbostäder, men de senaste åren har dessutom behovet av akuta bostadslösningar för nyanlända ökat markant. Inte minst sedan anvisningslagen tillkom, har hårt ställda krav medfört att kommunerna måste ordna boende utifrån en nationell fördelning.

I två likartade ärenden för uppförande av tillfälliga studentbostäder i Göteborg har domstolarna kommit fram till helt olika saker

På Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har vi det senaste året på nära håll kunnat följa hur en otydlig och otillräcklig lagstiftning skapar stor osäkerhet för såväl byggnadsnämnder som exploatörer och grannar. I två likartade ärenden för uppförande av tillfälliga studentbo-
städer i Göteborgs stad – samma byggherre, samma modullösningar, flera hundra lägenheter i varje ärende – har domstolarna kommit fram till helt olika saker.

I det ena ärendet har mark- och miljödomstolen i Vänersborg upphävt bygglovet utifrån att man inte tycker att det finns ett tillfälligt behov och i det andra ärendet har samma domstol några veckor senare tyckt att det visst finns ett tillfälligt behov. Under överklagandeprocessen har byggherren valt att på egen risk påbörja byggnationen av båda projekten. I det första ärendet kommer sedan mark- och miljö-
överdomstolen i Stockholm efter överklagande fram till att det trots allt finns ett tillfälligt behov, men landar i att grundläggningen skulle vara för omfattande och dyr i förhållande till det tillfälliga behovet. Bygglovet upphävs därför av den anledningen, trots att några sådana kostnader av naturliga skäl inte finns redovisade i ärendet eftersom inte plan- och bygglagen kräver detta.

Domstolen har alltså på mycket vaga grunder gjort ett antagande om att grundläggningen blir för dyr samtidigt som det finns en exploatör som bedömt att det finns ekonomi i att bygga och hyra ut. Domstolen hänvisar utförligt till äldre rättsfall, men tar inte med förarbetena till senaste propositionen när reglerna för tidsbegränsade bygglov ändrades med hänvisning till bostadsbrist och önskemål om effektiv markanvändning. Precis som i situationen med studentbostäderna i Göteborg.

Mark- och miljööverdomstolen anser dock att rättsläget är så osäkert att man avslutningsvis i domen tillåter att ärendet överklagas till Högsta domstolen eftersom det finns behov av rättspraxis på området. Det är mycket ovanligt att ett bygglov tillåts gå vidare till Högsta domstolen och de ska nu inledningsvis ta ställning till om prövningstillstånd ska lämnas.

Alltså; samma domstol i två ärenden med likartade förutsättningar som kommer fram till helt olika slutsatser. I det ena fallet kommer dessutom nästa instans fram till något helt annat och väger dessutom in frågor som inte tidigare prövats och som det råder stora oklarheter kring om de ska vägas in enligt plan- och bygglagen. Ärendena handlar i dessa fall om studentbostäder men kunde lika gärna ha varit bostäder för nyanlända.

Vi säger inte att tidsbegränsade bygglov är den bästa lösningen, men det är en lösning och en nödvändig sådan för att klara det akuta behovet på många håll. Ska kommunerna klara sitt uppdrag att åstadkomma fler lägenheter för bland annat nyanlända så förutsätter det då också en lagstiftning som är ändamålsenlig och som ger klara och tydliga förutsättningar för alla parter från början. Så är inte fallet just nu. Även om Högsta domstolen ger prövningstillstånd i det senare ärendet och skulle komma fram till att det finns förutsättningar att meddela bygglov för det överklagade ärendet kvarstår ändå en osäkerhet som skapar stora frågetecken och svårigheter såväl för kommuner som exploatörer och grannar. Ska Sverige klara att bygga bort den akuta bostadsbristen måste vi ha en förändrad lagstiftning som är tydlig och inte ger utrymme till så olika slutsatser hos domstolarna! Här krävs en förändring så att resurser kan läggas på rätt saker.

Mer att läsa