Gå till innehållet

”Miljöbyggnad försämrar miljön”

Kraven som ställs för att en byggnad ska kunna certifieras som Miljöbyggnad skapar i vissa fall fler problem än de löser.

Vi är många arkitekter som de senaste åren har mött begreppet Miljöbyggnad, ett certifieringssystem för att i första hand beskriva och förbättra inomhusmiljön. Miljöbyggnad marknadsförs och hanteras av de stora tekniska konsultföretagen och inte minst därför är det viktigt att arkitektkåren diskuterar och beskriver vad Miljöbyggnad och liknande system kan ge för oönskade konsekvenser.
Här är några exempel:

  • Miljöbyggnads ljudkrav försvårar det pedagogiska arbetet inom förskolan, där det är viktigt för personalen att kunna höra barnen även då de leker i ett stängt rum. Tidigare använde vi oss av huvudkraven i Boverkets byggregler som innebär att ljudisoleringen mellan rum ska anpassas till verksamheten. Vi valde då lägre krav än de exempel i Svensk standard som Boverkets byggregler hänvisar till. Med kraven för Miljöbyggnad blev det nödvändigt att följa Svensk standard vilket inneburit ljudrutor (istället för enkelglas som vi använt tidigare) och välisolerade, tunga dörrar. De tunga dörrarna upplevs av personalen som en allvarlig olycksrisk. De ljudproblem som i verksamheter oftast lyfts fram som det stora problemet, bullret som uppstår i ett rum, är inte med som kriterium i Miljöbyggnad.
  • Kraven på fönsterareor och dagsljus styr utformningen av lokalerna orimligt mycket. En förskola som vi projekterade efter Miljöbyggnad Silver skulle ha 15 procent fönsterarea istället för kraven på 10 procent i Boverkets byggregler. Vår ambition att skapa rum med variation, exempelvis en uppglasad ateljé i norrläge och lite mindre fönster i rum för sagoläsning, blev därför inte möjlig.
  •  Lokala krav på energianvändning som är högre än Miljöbyggnads, vilket till exempel är fallet i Växjö där jag är verksam, innebär att Miljöbyggnad i stort sett endast kommer att handla om innemiljön. Kombinationen av ökad ljudisolering med ljudrutor och ljudisolerade dörrar, större fönsterareor som kräver särskilda energiglas, utvändiga mekaniska solskydd med mera medför att byggnader får högre investerings- och driftskostnader utan att spara energi. Följden av detta blir att en byggnad som projekterats enligt Miljöbyggnad kommer att förbruka mer resurser än motsvarande byggnad utan Miljöbyggnad.
  • För Miljöbyggnad Guld ska uppföljande intervjuer göras med personer som vistas i byggnaden. Frågorna handlar endast om hur man upplever innemiljön. Jag anser att det är viktigare att fokusera på frågor om hur brukarna själva aktivt kan medverka i energisparande. Exempelvis är den största energislukaren i moderna byggnader oftast varmvattenförbrukningen. Om man ska nå klimatmålen måste de enskilda människorna och verksamheterna vara involverade i sparandet av energi.

Mer att läsa