Gå till innehållet

”Vänta inte med gränsvärden för klimatdeklarationer”

Boverket vill att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser ska gälla först från 2027. Så länge har vi inte tid att vänta, skriver Joakim Kaminsky, vd för Kaminsky arkitektur.

Bygg- och fastighetssektorn står, enligt Boverket, för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. 2018 var branschens totala utsläpp av växthusgaser 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Ytterligare 5,8 miljoner ton tillkom via utsläpp utomlands för varor som importeras.

Det är på tiden att regeringen nu vill införa ett krav på att byggherren ska upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad. Kravet ska införas 1 januari 2022 och kommer att förändra byggbranschen i grunden. Äntligen går hållbarhetsfrågan från en mängd delfrågor till en samlad helhet! Men att Boverket föreslår att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser ska börja gälla först 2027 innebär att vi tappar många viktiga år.  Klimatet har inte tid att vänta. Jämfört med andra, mer komplexa, branscher som transport och industri – där det krävs mer genomgående processförändringar för att minska utsläppen – har byggnadssektorn faktiskt en möjlighet att gå före. Och göra det nu.

I dag görs det få klimatberäkningar vid nyproduktion. Detta beror inte på att det inte går. Lösningarna finns redan på plats.

En livscykelanalys, LCA, är en metod för att beräkna hur en produkt, eller byggnad i det här fallet, påverkar miljön under sin totala livstid. Från råvaruutvinning, tillverkningsprocess och avfallshantering till transporter och energiåtgång i alla led. I dag görs det få klimatberäkningar vid nyproduktion. Detta beror inte på att det inte går. Lösningarna finns redan på plats. Både för byggnation och projektering.

Exempel på ett par initiativ som Kaminsky arkitektur är med och bidrar till: I Växjö och Västerås har vi, i samarbete med byggherren ETC bygg, skapat klimatsmarta trähus. Material, energi, vatten, ljus – processen har varit kompromisslös. Komforten är hög. Miljöpåverkan låg. I den pågående renoveringen av 70-talskolossen Bromma sjukhus är vi återbrukskonsult. Projektet ingår i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande. Studien fokuserar på planering och samordning av återbruk och tillvaratagandet av resurser genom hela byggprocessen.

Återbruksbranschen är för närvarande i startfasen och kämpar med att hitta affärsmodeller. Ett tidigare införande av klimatdeklarationer skulle göra det attraktivare att arbeta med återbrukade produkter och material och ge hela branschen en skjuts. Det är även viktigt att återbrukade produkter och material räknas som klimatavtryck noll i klimatdeklarationerna, vilket redan i dag är föreslaget. Det skulle vara olyckligt om det ställdes krav på en livscykelanalys även för dessa eftersom branschen inte kan bära kostnaderna för det. Varje återbrukad produkt är unik och därför kan man inte, som vid nyproduktion, slå ut en LCA på många enheter.

Genom att tidigarelägga införandet av klimatdeklarationer ser jag att byggbranschen kan gå före och visa vägen för andra branscher samtidigt som vi kan ta vara på och accelerera de goda initiativ och affärsmodeller som redan finns på plats.

Mer att läsa