Debatt

Stadsarkitekten svarar: ”Ny bro i unik miljö kräver arkitekters unika kunskap och kompetens”

30 april 2021

REPLIK: Jag hoppas att många arkitekter kommer att välja att engagera sig i tävlingen om den nya bron över Rönne å. Er kompetens och kunskap behövs för att gestalta Ängelholms nya bro i den vackra och unika miljö som Pyttebroområdet utgör, skriver Ängellholms stadsarkitekt Pernilla Theselius i ett svar till den grupp som vill att tävlingen bojkottas.

Annons

Tävlingen om en ny bro över Rönne å är en del av utvecklingen av Klippanvägens förlängning, det är ingen hemlighet. Ängelholms kommun har stora planer för en hållbar trafikmiljö, men också en grönare och mer tillgänglig stadskärna med plats för människor och möten. Det som är nytt i hela projektet som fått namnet Ängelholmspaketet, är att kommunen valt att ta ett helhetsgrepp och koppla trafikfrågorna till andra, viktiga stadsbyggnadsfrågor som till exempel vilka stadsrum och miljöer som vinner på att trafikflödena riktas om.

Den nya bron och Klippanvägens förlängning ingår som ett av fem delprojekt i Ängelholmspaketet. Förlängningen av Klippanvägen innebär att man kommer att kunna nå järnvägsstationen och havsnära bostadsområden via ett alternativ till att köra rakt genom centrum.

En trafikutredning utförd av Sweco våren 2020 har kunnat konstatera att den föreslagna förlängningen av Klippanvägen kommer att möta de utmaningar i trafikflöde som planprogrammet för utvecklingen av Stationsområdet med 2 700 nya bostäder genererar. Centrum vid stadsparken avlastas, och framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras.

Annons

All dokumentation i relation till Ängelholmspaketet är tillgängligt via kommunens hemsida. Under arbetet med Ängelholmspaketet har Ängelholms kommun lagt särskilt fokus på öppenhet i de olika delprojekten eftersom frågan engagerar många. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning ställdes ut utomhus och tiden för samrådet förlängdes till sju veckor. Digitala möjligheter som exempelvis en chatt gav många en chans att tycka till trots pandemin.

Det är också viktigt att framhålla att Klippanvägens förlängning inte är en motorled, utan en stadsgata med utformning och hastighet därefter. De referenser på gaturummet som kommunen arbetar med är i första hand gator som går genom parkrum. Det finns många bra exempel på gator genom parker, som upplevs som en del av den gröna miljön. Jag tänker till exempel på Kung Oscars väg genom Slottsparken eller Baltiska vägen genom Pildammsparken i Malmö. Båda dessa gator är både längre och bredare än den planerade gatan i Klippanvägens förlängning.

Det finns mängder av kvaliteter längs den planerade gatusträckningen, djurliv och växtlighet som man normalt inte hittar centralt i en stad. Ett av delprojekten i Ängelholmspaketet tar fasta på några av de unika värdena genom anläggningen av en ny park i Pyttebroområdet på cirka 2,5 hektar, vilket gör den till kommunens näst största park. Att kommunen skulle vara okänslig för områdets unika värden, är något som helt enkelt inte stämmer. Just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta den bästa placeringen av gatan, så att inte båtklubbens båthus behöver rivas, och så att så många träd som möjligt sparas.

Author no image

Pernilla Theselius Stadsarkitekt Ängelholms kommun

Relaterade artiklar:

2 kommentarer

Om man ersätter en omtyckt befintlig bro och ett gång-/cykelstråk med en bilväg genom ett unikt vackert område som anses värdefullt ur flera hänseenden (stadsarkitektens egen beskrivning i och mellan raderna …) så finns ju inte detta kvar när förändringen är genomförd! Det säger ju sig självt att allt blir förändrat, även djurlivet, som man också nämner, lär ha flytt sin kos. ”En grönare stadskärna” är också humbug, det blir ju precis det motsatta förstås när man exploaterar på bekostnad av just det gröna som man säger sig vill ha kvar …

Ängelholmspaketet innehåller flera bra delar, som utbyggnad av cykelvägar, utveckling av Stadsparken och den nya parken i Pyttebroområdet. Den enda dåliga delen är förlängningen av Klippanvägen. Det skulle gå mycket bra att genomföra övriga delar av Ängelholmspaketet och låta bli att bygga Klippanvägens förlängning. Då skulle paketet verkligen bli en satsning på en hållbar trafikmiljö. Som vi påpekar finns det ingen utredning som visar att Klippanvägens förlängning behövs. (Den trafikutredning som togs fram av SWECO våren 2020 studerar kapacitet och utformning av Klippanvägens förlängning, inte olika alternativ.)
Givetvis går det att få gator att upplevas som en del av en grön miljö, särskilt om det handlar om större grönområden som Pildammsparken och Slottsparken i Malmö. (Pyttebroområdet är rätt mycket mindre.) Klippanvägens förlängning kan säkert bli en fin gata jämfört med många andra gator, men jämfört med vad som finns på platsen idag blir det en stor försämring. Det är väldigt trist, särskilt som det är onödigt. De trafikproblem som Klippanvägens förlängning påstås lösa kan lösas bättre med en seriös satsning på hållbar transportplanering. Det skulle också vara en stor fördel för klimatet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till nästa artikel