Gå till innehållet

”Låt bilarna underordna sig övrig trafik”

När elbilen tar över finns chansen att skapa ett verkligt hållbart transportsystem. Men då behöver bilismen underordnas andra mer miljövänliga sätt att färdas, skriver arkitekten Maria Hildén.

Marknaden för elbilar har expanderat kraftigt, och ännu fler modeller kommer ut på marknaden nästa år. Övergången till el innebär förutom de uppenbara vinsterna med att slippa fossilbränslen även möjligheter att skapa en bättre luft- och bullermiljö. Det gynnar både befintliga bostäder och skapar möjligheter för förtätning, vilket är välkomna nyheter när bostadsbrist rapporteras i 212 av 286 kommuner. Att hitta mer mark att bygga på är en av många möjliga lösningar för att försöka tillgodose behovet av nya bostäder.

Enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet dör 7 600 personer årligen till följd av förorenad luft, framförallt som en följd av att kvävedioxid och partiklar överskrider gällande miljökvalitetsnormer. Den främsta källan till utsläpp är biltrafiken. I detaljplaneprocessen läggs därför ofta mycket tid på att utreda buller- och luftsituationen och planerna anpassas efter utsläppen från bilarna.

Fram till idag har systemet inriktats på att lösa problemen vid mottagaren, med skärmar, väggar och val av placering för olika verksamheter. Elbilarna gör det möjligt att faktiskt begränsa utsläppen vid källan. Det är en välkommen förändring eftersom vi från andra utsläppskällor vet att det är mer effektivt än att anpassa staden efter utsläppen.

De övriga problem som bilismen skapar med trängsel, trafiksäkerhet och kamp om utrymme löser sig inte med ett byte från fossila bilar till elbil. Problemen med trafiksäkerhet, utrymme för cyklar och fotgängare, plats för parkeringar och möjligheten för barn att röra sig fritt i trafiken finns kvar. Laddplatser tar större plats än vanliga parkeringsplatser så förvaring av bilar kan komma att kräva större ytor än idag. Det är dessutom billigt att köra elbil per kilometer, vilket kan göra att fler väljer att köra mer.

Den plats som behövs för att ge cyklister och fotgängare sammanhängande, trygga och framkomliga trafiknät behöver i de flesta fall tas från biltrafiken.

Om skiftet i teknik sker utan att också förbättra för fotgängare och cyklister missar vi chansen att skapa ett verkligt hållbart transportsystem. Gång- och cykeltrafik är i princip utsläppsfria, platseffektiva och tillgängliga även för till exempel barn, varför det också finns aspekter av rättvisa och frihet att röra sig att ta hänsyn till när vi väljer vad marken ska användas till. Den plats som behövs för att ge cyklister och fotgängare sammanhängande, trygga och framkomliga trafiknät behöver i de flesta fall tas från biltrafiken.

Elbilen gör det möjligt att förbättra boendemiljön och hälsan, men för ett verkligt hållbart transportsystem behöver bilismen underordnas andra transportsystem i staden även i framtiden.

Mer att läsa