Gå till innehållet

Efter granskningen: Fler slutar i Upplands-Bro

Ett och ett halvt år efter Arkitektens granskning om hur kommunpolitiker kört över tjänstemän i frågor om bland annat bygglov, fattas det fortfarande kontroversiella beslut i kommunen. Nu har fler medarbetare slutat och kommunen beviljat 500 villor i ett industriområde som riskerar att översvämmas.

Arkitekten har i en tidigare granskning berättat om hur kommunpolitiker i Upplands-Bro utanför Stockholm kört över tjänstemän i frågor om bygglov och strandskydd. Enligt oberoende experter stred flera av besluten som fattades av högt uppsatta politiker mot lagen.

Mer än var tredje medarbetare på samhällsbyggnadskontoret i kommunen slutade under den gällande mandatperioden. Flera vittnade om tystnadskultur, att de kände sig kränkta, påhoppade och upplevde svårigheter med att sköta sina uppdrag och att medverka på sammanträden. Oppositionspartierna i kommunen lämnade därför in ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om krav på extern utredning om orsaken till den höga personalomsättningen. 

Nu kan Arkitekten berätta att kravet, som lämnades in för snart två år sedan, fortfarande inte tillgodosetts av kommunstyrelsen. Medarbetare berättar också för Arkitekten att politiker fortfarande kör över tjänstemän i frågar om till exempel bygglov.

Ett exempel är ett planbesked som omfattar upp mot 500 småhus på fastigheten Nygård 2:13 och Nygård 2:19. Samhällsbyggnadskontoret föreslog ett negativt planbesked då förslaget inte följer kommunens översiktsplaner, samt att området ligger under lägsta grundläggandenivå och därför riskerar översvämning från Mälaren. Trots det fattade politikerna (M, L, KD, C och SD) beslut tvärtemot kontorets tjänsteutlåtande och beviljade planbesked, något som lokaltidningen Mitti tidigare rapporterat om.

I en protokollsanteckning från mötet skriver partierna att positivt planbesked behövdes för att inte fler högre lagerbyggnader ska kunna byggas i området, som delvis är utpekat som industriområde i kommunens översiktsplan.

– Det har varit stort tryck på att bygga höghöjdsbyggnader i det här området, och det ville inte vi. Det här är ett underbart område med höga naturvärden. Samtidigt har vi varit tydliga med att vi är medvetna om riskerna med översvämning. Vi har förhandlat med fastighetsbolaget Stendörren under lång tid och nu kommit fram till att bygga privatbostäder i stället. Men vi förstår riskerna som finns och nu måste man vidta åtgärder för det innan man går vidare, säger Jan Stefansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Upplands-Bro. 

Kan man bygga 500 villor på mark som riskerar att översvämmas?

– Det behöver man utreda. Stendörren är väl medvetna om översvämningsrisken och det är där vi befinner oss nu. Inget kommer att hända utan att man i förväg har förebyggt det här och det är nu upp till Stendörren att göra. Kommunen har ett ansvar och vi följer detta, säger Jan Stefansson.

Sara Ridderstedt (MP) är gruppledare i Upplands-Bro och anser att politikerna fattat ett felaktigt beslut genom att bevilja planbeskedet.

– Det här är kommunpolitik när den är som sämst. Alla partier står bakom beslut om översiktsplaner och RUFS, (regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) men fattar sedan beslut i helt motsatt riktning. Utan hänsyn till kulturmiljö, naturvärden, jordbruksmark, vattenskydd, bostadsbrist och att ny byggnation ska förläggas i stationsnära läge med befintlig infrastruktur. Nygård 2:19 och 2:13 är utpekad som industrimark och helt olämplig för bostadsbebyggelse, dels på grund av översvämningsrisken men också påverkan på naturvärden och Natura 2000-området, säger Sara Ridderstedt.

Socialdemokraterna yrkade bifall till tjänstemännens förslag och reserverade sig mot majoritetens beslut. Även Vänsterpartiet ansåg att nämnden skulle avslå planbeskedet med anledning av de starka argumenten från kontoret.

Den ansträngda relationen mellan tjänstemän och politiker i kommunen har det senaste året lett till att flera höga chefer sagt upp sig, enligt uppgifter till Arkitekten. Enligt flera av varandra oberoende källor upplever medarbetare att det finns påtryckningar från kommunledningen om att vara och agera på ett visst sätt, något som i flera fall ska ha lett till att personal valt att söka sig vidare. 

Arkitekten har sökt Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, som inte vill kommentera varför ledningen inte tillgodosett oppositionens krav på en extern utredning om arbetsmiljön. Han vill inte heller kommentera vad han tänker om att medarbetare upplevt påtryckningar från ledningen eller vad som görs åt saken. I stället hänvisar han till ett mejl från kommunikationschefen till Arkitekten där det bland annat står att ”Det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen ligger högt på alla chefers agenda och vi följer upp detta med täta mätningar, riskanalyser, utredningar och dialoger. Personalomsättningen i Upplands-Bro kommun ligger i linje med andra kommuner och utmärker sig inte i den bemärkelsen.”

Artikeln har uppdaterats med korrekta uppgifter om vilka partier som beslutade om att bevilja planbeskedet och vilka som reserverade sig.

Mer att läsa