Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Regeringen vill kraftigt minska antalet riksintressen

Regeringen ger Boverket och flera myndigheter i uppdrag att se över Sveriges riksintressen. Målet är att de ska minska både i antal och area för att underlätta bostadsbyggande. Men tilltaget möts av kritik.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga.

Så motiverar bostadsminister Per Bolund (MP) att Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och ytterligare tre statliga myndigheter fått i uppdrag att se över och minska antalet riksintressen.

Exempel på riksintresse är områden som innehåller natur- eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena unika för hela landet. Riksantikvarieämbetet listar till exempel över 1 500 miljöer i landet som bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården.

Arkitekt Kristina Berglund är vice ordförande i Svenska byggnadsvårdföreningen. Hon tycker att det kan vara bra att se över och förtydliga riksintressena men tycker också att regeringens tilltag visar att det behövs en attitydförändring:

– Riksintressen ses snarast som ett hinder i plan- och byggprocesser i stället för en tillgång. Det behövs en attitydförändring så att vi inte förstör vårt kulturarv, säger hon.

Hon hänvisar till utredningen om riksintressen som gjordes redan 2014. Den kom bland annat fram till att de oavsiktliga hinder som riksintressena utgör för angeläget bostadsbyggande i områden där det råder bostadsbrist inte är av större omfattning än de ekonomiska.

– Flera utredningar har visat att det inte saknas planreserv för bostäder men problemet är att investeringsviljan främst finns i de mest attraktiva områdena där vinsten blir störst, ofta centrala miljöer av riksintresse. Men om man driver detta för hårt förstör man ju det som gör dessa områden attraktiva, säger Kristina Berglund.

Henrik Nerlund är sekreterare i Stockholms skönhetsråd. Han är också skeptisk till den nya översynen.

– Att precisera riksintressena är bra, det kan vara till gagn för kulturmiljön. Men om hela syftet är att ta bort eller minska riksintressena kommer man snart att upptäcka att de finns där av ett skäl och att det är ganska komplicerad materia, säger han.

Mer att läsa