Gå till innehållet

“Vi behöver bli tydligare i att förklara vilka avvägningar som görs”

Stockholms stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi har kritiserats för att gå in och ändra tjänstemäns utlåtanden och själv godkänna bygglov som avstyrkts. Hon säger att internkommunikationen behöver förbättras men bekymrar sig mest för att det inte byggts fler bostäder.

Anette Scheibe Lorentzi framhåller att stadsbyggnadskontoret har drygt 7 000 bygglovsärenden på ett år och att det bara hänt två gånger att hon själv gått in och fattat beslut.

– Som förvaltningschef är jag ansvarig för den samlade bedömningen, och det kan finnas mer information och fler saker som behöver vägas in än det som ryms inom ett enskilt ärende. Det är ovanligt att jag går in och gör en annan avvägning men ibland gör jag det. För det mesta handlar mina synpunkter om att jag vill ha förtydliganden eller kompletteringar, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Hon bekräftar att de två fallen där hon gått in och fattat beslut är dem som beskrivs i en artikel i Svenska Dagbladet: taket i entréhallen på Södra station som sänktes för att ge plats för kontor och en skylt på Tele2 arena som fick bygglov trots att det tidigare avstyrkts.

– Jag vill helst slippa kommentera de där ärendena, de är överspelade. Och det är inte så att jag sitter ensam på min kammare och tycker, jag jobbar inte så. I båda fallen hade jag sakkunskap med mig på kontoret. Jag fattade besluten efter att noggrant ha lyssnat på sakkunskap både om gestaltning och det juridiska, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Men om nu medarbetare har uttryckt kritik och oro över ditt sätt att gå in i ärendena, har du vidtagit några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön?

– Självklart ska vi förbättra internkommunikationen. Det är som sagt väldigt sällan som jag ändrar i ett ärende och när jag gör det så resonerar jag främst med avdelningscheferna. Men vi behöver bli tydligare i att förklara vilka avvägningar som görs och varför.

Vad vill du säga till de anställda och tidigare anställda som upplever att kvantitet går före kvalitet i stadsbyggandet i Stockholm?

– Jag förstår inte den frågan. Visst, vi har i uppgift att lösa bostadsbristen men vi har ett tydligt uppdrag och arbetssätt att inte bara planera för bostäder utan planera helhetsmiljöer. Det ska bli skolor, förskolor, parker, grönstruktur. Allt det här handlar ju om att bygga stad och skapa goda livsmiljöer. Det är klart att vi kan hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det vi lämnar efter oss, det vi utvärderas på sen, det är den byggda miljön.

Om du ska vara självkritisk, vilket stadsbyggnadsprojekt är du minst nöjd med och varför?

– Jag önskar att vi kommit längre med att bidra till fler studentbostäder och fler bostäder till lägre kostnader. Det är det jag funderar mest på, som bekymrar mig mest.

Hur viktigt är det att kommunarkitekternas kunskap och bedömningar kommer politiken och allmänheten till del?

– Jag tycker våra stadsplanerare och arkitekter har ett oerhört viktigt arbete och en viktig roll. Det är de som träffar medborgarna, står på samrådsmöten, är närmast projektet, som sitter med byggherren, och det är de som gör avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen enligt plan- och bygglagen. Det är självklart att alla medarbetares kompetens är helt central.

En del av oron som framförts handlar om att politikerna inte får den information de behöver för att fatta bra beslut? Är det så?

– Jag har inte den bilden. Vi ändrar inte i tjänsteutlåtanden på det sättet. Sakkompetensen kvarstår. Det kan i vissa fall göras en annan bedömning men det handlar inte om att inte framföra sakkunskapen. Det går inte till så.

Omsättningen av tjänstemän är stor. Vad gör du åt det?

– Det är den dagliga frågan som vi delar med hela branschen. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats genom att skapa robusta strukturer och tydlighet, jobba med teamarbete på planavdelningen och utveckla bygglovavdelningen för att klara ett stort antal ärenden. Vi har ett viktigt och utmanande samhällsuppdrag och en jätteuppgift att förbättra bostadssituationen i Stockholm, för alla inklusive de nyanlända, och göra det med ett helhetsperspektiv. Jag hoppas att vi kan konkurrera med det.

På vilket sätt påverkar det slutresultatet i den byggda miljön att en tredjedel av tjänstemännen inom bygglov och en femtedel av tjänstemännen inom plan har jobbat på Stockholms stadsbyggnadskontor i mindre än ett år?

– Jag kan inte säga om eller på vilket sätt det påverkar slutresultatet. Vi har system för att det ska påverka så lite som möjligt genom att arbeta med team, områdesansvariga, stadsarkitekt, planchef, och plangranskningsgrupp, så att vi är flera som kan resonera. Och många som är nya hos oss har lång erfarenhet från tidigare verksamheter. Vi har en hög kompetens på kontoret.

Mer att läsa