Gå till innehållet

Tio myndigheter ska ta samlat grepp om kulturmiljön

Regeringen ger tio myndigheter uppdraget att ta fram vägledande strategier för arbetet med kulturmiljöfrågor, bland dem Boverket, Naturvårdsverket och Trafikverket.
– Samverkan är tidens melodi, och jag tror det är en bra sak, säger Krister Olsson, docent i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Syftet med regeringsuppdraget är att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen. Enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är det första gången som det tas ett samlat grepp av den här arten, vilket hon menar att många aktörer efterfrågat.

– Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas till vara i samhällsutvecklingen, säger Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Krister Olsson. Foto: Jonas Widhe

Krister Olsson. Foto: Jonas Widhe

Krister Olsson är docent på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och ledamot i Sveriges Arkitekters nystartade akademi för kulturmiljö. Han är positiv till att regeringen trycker på behovet kring att samverka kring kulturmiljön.

– Kulturmiljön har ofta setts som en avgränsad sektor, men ett modernare perspektiv är att kulturmiljön är mer komplex och sammansatt än avgränsade objekt och miljöer. Och då krävs samverkan för att den inte ska komma i kläm, säger Krister Olsson.

Regeringen har även gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att stödja de tio myndigheterna i deras arbete samt att ansvara för dialog och erfarenhetsutbyte när strategierna tas fram. Myndigheten ska lämna sin första delrapport i mars 2018. De tio myndigheterna har till oktober 2019 på sig att rapportera till regeringskansliet.

Myndigheterna som fått kulturmiljöuppdraget

Boverket

Fortifikationsverket

Havs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

Skogsstyrelsen

Statens fastighetsverk

Statens jordbruksverk

Sveriges geologiska undersökning

Tillväxtverket

Trafikverket

Mer att läsa