Gå till innehållet

Snart avgörs Skanstorgets öde

Exploateringsplanerna går vidare – eller stoppas. Nästa vecka lämnar länsstyrelsen besked om den föreslagna bebyggelsen på Skanstorget i Göteborg är förenlig med platsens känsliga kulturmiljö.

– Om länsstyrelsen skulle säga ja är det första gången någonsin som ett svenskt torg byggs bort och säljs ut till privata intressen, säger arkitekten Ingemar Mattsson, initiativtagare till Skanstorgsgruppen som protesterar mot byggplanerna.

Det var 2018 som politikerna i fastighetsnämnden bestämde sig för att förtäta på ett av stadens äldsta torg. Projektet omfattar 200 bostäder, lokaler i bottenvåningarna, underjordiskt garage, förskola och ett litet torg.

I en uppmärksammad markanvisningstävling fick göteborgarna välja mellan tre olika gestaltningsförslag – men alternativet att bevara och utveckla torget fanns inte med.

– Historien är viktig, men torgets nutida roll är ännu viktigare. Skanstorget är avsett att vara en öppen plats för medborgarna. För rekreation, som mötesplats, orienteringspunkt och luft i stadens struktur, säger Ingemar Mattsson.

Nätverket Yimby i Göteborg är däremot ivriga påhejare av förtätning. I debatten har de tagit ställning för att bebygga Skanstorget, men är också involverade på andra sätt.

Redan under samrådet för Skanstorgets planprogram 2014 lyfte de fram ett alternativ med hög exploatering – Kvarteret Skansbron som Yimby-medlemmen Paul Göransson tagit fram. Fyra år senare är representanter från Yimby med i fastighetskontorets jurygrupp som väljer ut vilka tre tävlingsbidrag göteborgarna ska få rösta på.

När omröstningen avslutats har bidraget Haga hjärta Linné fått flest röster och det är detta förslag som länsstyrelsen nu ska ta ställning till.

Okidoki har ritat förslaget Haga hjärta Linné. Nästa vecka ger länsstyrelsen besked om bebyggelsen går att kombinera med de riksintressen som finns på platsen, bland annat Skansen Kronan som är statligt byggnadsminne.

Paul Göransson – som låg bakom Kvarteret Skansbron – är projektledare och konceptutvecklare för Haga hjärta Linné.

– Det är positivt att detaljplaneringen kommit i gång och vi ser fram emot länsstyrelsens medskick. Haga hjärta Linné utgår från platsen, dess arkitektur och kulturmiljö. Att förslagen skulle anpassas efter riksintressen var en av förutsättningarna från början, säger han.

Fakta/Planeringsbesked

Stadsbyggnadskontoret har inlett arbetet med detaljplanen och en begäran om planeringsbesked har lämnats in till länsstyrelsen. Det betyder att länsstyrelsen ska avgöra om det vinnande tävlingsförslaget innebär att riksintresse för kulturmiljövården inte tillgodoses, och därmed strider mot lagen. Ett planeringsbesked är bindande och kan antingen vara positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Mer att läsa