Gå till innehållet

Slopade regler ska lösa brist på asylboenden

I regeringens och allianspartiernas överenskommelse om ”insatser med anledning av flyktingkrisen” ingick att genomföra lättnader i plan- och byggreglerna. De skarpa förslagen är nu ute på remiss.

”För den som söker sin tillflykt till Sverige bör det vara viktigare att det finns en plats att tillgå på ett anläggningsboende än att de anläggningsboenden som erbjuds har en standard som motsvarar de högt ställda krav som normalt gäller vid nybyggnad.”

Den bedömningen gör regeringens arbetsgrupp som tagit fram förslaget till lättnader i reglerna för det man kallar tillfälliga anläggningsboenden för asylsökanden.

Bakgrunden är att Migrationsverket inte har bostäder så att det räcker för de människor som kommer till Sverige för att söka asyl. För att snabbt få fram fler bostäder är förslaget nu att dessa tillfälliga boenden endast ska behöva uppfylla gällande byggregler när det gäller brandskydd och hållfasthet. Från tekniska egenskapskrav som energihushållning, hiss, tillgänglighet och bullerskydd ska det vara tillåtet att göra avsteg.

Det gäller också  utformningskraven, det vill säga de som säger att en byggnad ”ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form, färg- och materialverkan och att byggnaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Här ingår till exempel kravet på dagsljus.

Brasklappen i förslaget är att ”avsteg som görs inte får medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet”. Vad som är acceptabelt ska avgöras från fall till fall och Boverket förväntas även komma med föreskrifter i frågan.

Hakim Belarbi, pressekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, säger till tidningen Arkitekten att lättnaderna i första hand syftar till att kunna använda befintliga byggnader, till exempel kontorslokaler, som tillfälliga anläggningsboenden.

Men enligt promemorian kan det även bli aktuellt att etablera tillfälliga anläggningsboenden genom nybyggnad. Och även i dessa fall är det, enligt förslaget, lämpligt att göra avsteg från gällande krav.

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen, som är en av remissinstanserna, tycker att det är bra att regeringen och Boverket tar tag i frågan men hur man ska lösa det lagtekniskt tål att fundera på, anser han.

– Viktigt att ha med sig är att tillfälliga åtgärder oftast blir permanenta. Som arkitekt tycker jag att det är viktigt att vi som kår fångar den här bollen och visar på kvalitativa lösningar. Vi vet ju att det inte alltid är det tekniskt mätbara som är kvalitet, säger Carl-Gustaf Hagander.

Flyktingboende likställs med tillfällig vistelse

Nytt ställningstagande från Boverket: Ankomstboenden och asylboenden, även kallade anläggningsboenden, kan betraktas som tillfällig vistelse, det vill säga likställt med vistelse på hotell, vandrarhem eller campingplatser. Alltså krävs det inte bygglov för att inreda hotell, vandrarhem eller campingstugor till asylboende. Se Boverkets extrainsatta webbseminarium med anledning av flyktingsituationen på www.boverket.se

Mer att läsa