Gå till innehållet

Remissinstanser sågar förslag på bygglovsundantag

Boverket har utrett förutsättningar för att undanta altaner, solcellspaneler och solfångare från bygglov. Men utredningens förslag får hård kritik från bland annat Sveriges Arkitekter och SKL.

Förslaget från Boverket går ut på att ett undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler, solfångare och altaner ska införas i PBL. Det finns sedan tidigare undantag för bland annat skärmtak, murar och plank vid skyddade uteplatser.

Några av remissinstanserna för utredningen var Sveriges Arkitekter, SKL och Sveriges stadsarkitektförening. Alla tre avstyrker Boverkets förslag och kommer med kritik från olika håll.

SKL är kritiska till ändringarna i PBL. ”Regelverket är idag splittrat och fyllt av korsreferenser, undantag och hänvisningar. Det har lett till en situation där det är mycket svårt att göra rätt, och där viljan till regelförenkling i stället fått rakt motsatt verkan” skriver man i sitt remissvar.

Ändringen skulle, enligt SKL, leda till att mer tid på kommunerna skulle behöva läggas på att tolka lagen och sätta sig in i dagsaktuella regeländringar. ”SKL anser att förändringarna av PBL nu kommit till ett ohållbart läge” skriver man i svaret.

Kritiken från Sveriges stadsarkitektförening, SSF, kommer från ett annat håll. ”Bygglovsbefrielserna hotar att skada stads- och landskapsbild, kulturhistoriska och arkitektoniska värden, samt att öka antalet konflikter mellan grannar och antalet tillsynsärenden och överklaganden” skriver SSF i sitt remissvar.

Framför allt tas solcellspaneler och solfångare upp som ett problem ”Bygglovsbefrielse för solcellspaneler och solfångare bör inte införas då dessa på grund av sin stora synlighet riskerar att skada stads- och landskapsbild, kulturhistoriska och arkitektoniska värden” skriver SSF.

Sveriges Arkitekter motsätter sig också förslagen och delar kritik från SKL och SSF. ”Separata undantag från bygglovsreglerna underminerar ett enhetligt och tydligt system och leder till ett svåröverskådligt och osammanhängande regelverk. Då det saknas en sammanhängande logik i både dessa förslag och de tidigare genomförda undantagen blir de dessutom svårbegripliga och svåruttolkade” skriver Sveriges Arkitekter.

Man skriver också att en ökad användning av solceller och solfångare är en nödvändighet för en hållbar utveckling, men att undantag från bygglov inte är rätt väg att gå. ”Arkitektens expertis är nödvändig för att göra de bedömningar avseende planläggning, byggande och gestaltning som lagen stipulerar. Svårtolkade undantag underlättar inte på något vis för den enskilde villa- eller radhusägaren utan skapar risker kring den enskildes investeringar och ökar risken för grannosämja”.

Mer att läsa