Gå till innehållet

Negativt planeringsbesked för Skanstorget

Länsstyrelsen anser att den föreslagna bebyggelsen på Skanstorget riskerar att medföra påtaglig skada för riksintresset kulturmiljön Göteborgs innerstad.

Beslutet från länsstyrelsen innebär att Haga hjärta Linné, det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för Skanstorget, inte går att genomföra.

– Men det är för tidigt att säga hur planarbetet kommer påverkas. Nu ska vi, tillsammans med alla intressenter, fundera över hur länsstyrelsens planeringsbesked ska hanteras. I slutänden är det politikerna som bestämmer den fortsatta inriktningen, säger Martin Storm, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Eftersom Skanstorget omfattas av ett riksintresse ställs stora krav på att planarbetet tar hänsyn till den känsliga kulturmiljön, och Skansen Kronan är särskilt utpekat som ett uttryck för riksintresset.

I sin bedömning  berör länsstyrelsen siktlinjen mellan Skansen Kronan och omkringliggande bebyggelse. Bland annat konstateras att den föreslagna exploateringen påverkar siktlinjen kraftigt – och att det riskerar att påtagligt skada upplevelsen av den kulturhistoriska platsen och dess karaktär som befästning.

Länsstyrelsen lyfter också fram kumulativa effekter av planförslaget. Över tid har stadsutvecklingen medfört att viktiga spår av den befästa staden försvunnit eller försvagats, och det ökar betydelsen av Skanstorgets öppna ytor. Skansen Kronan och Skanstorget är, enligt länsstyrelsen, en av få bevarade platser där den befästa staden kan upplevas och förstås.

Dessutom tycker länsstyrelsen att det vinnande tävlingsförslaget minskar läsbarheten mellan kvarteren. Bedömningen är att utformningen inte anpassats i tillräcklig grad till stadsbildens särdrag – ett lapptäcke av tydligt åtskilda stadsdelar.

Samtidigt poängterar myndigheten att ett negativt planeringsbesked inte utesluter annan exploatering eller utveckling av platsen. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att Skanstorget får en annan markanvändning än enbart parkering, och rekommenderar kommunen att ta ett helhetsgrepp på området runt Skansberget.

Just nu utreder stadsbyggnadskontoret möjligheterna för bebyggelse längs Skansbergets södra del.

– En av många olika tänkbara vägar framåt är att planarbetet utökas till att omfatta ett större område än bara Skanstorget, säger Martin Storm.

Mer att läsa