Gå till innehållet

Konstfack får examensrätt på forskarnivå

Efter tio års förberedelser får nu Konstfack examensrätt på forskarnivå inom området bild, form och rum.
– Nu kan vi både anta och examinera våra egna doktorander, säger Maria Lantz, rektor på Konstfack.

Konstfack ansökte för ett år sen om tillstånd att få bedriva egen forskarutbildning och att få utfärda konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom området bild, form, rum. Nu har UKÄ, Universitetskanslersämbetet, bifallit ansökan.

– Det är glädjande eftersom vi har byggt den här forskarmiljön i tio år. Beslutet betyder att vi har all kompetens på plats för att driva en egen forskarutbildning. Nu kommer vi kunna anta och examinera våra egna doktorander, säger Maria Lantz, rektor på Konstfack.

Maria Lantz är rektor på Konstfack.

Valet av område, ”Bild, form, rum”, motiverades i ansökan med att bild- och formkonst är beteckningen för de utbildningar Konstfack ger idag. Tillägget ”rum” ska fånga in både rumslig gestaltning och de sociala och samhälleliga rum som utövarna är verksamma i.

 – Forskning på konstnärlig grund innebär att vi utgår från hur människokroppen förhåller sig till rum, bilder och objekt. Här ser jag att vi tillför något till hela forskarsamhället utifrån våra särskilda kompetenser, säger Maria Lantz.

Tidigare har doktorander på Konstfack varit inskrivna på KTH eller Göteborgs universitet men hittills har få inredningsarkitekter varit inskrivna. Det hoppas Maria Lantz förändras.

– Vi hoppas kunna anta egna doktorander hösten 2023 och att det också kommer att finnas fler inredningsarkitekter bland dem, säger Maria Lantz.

Konstfack ansökte redan 2010 om examenstillstånd på forskarnivå. Då bedömdes miljön som för liten med bara fyra aktiva doktorander, och ansökan avslogs. Sedan dess har skolan arbetat med att bygga upp en gemensam miljö för forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskarskolan Konst, teknik, design i samarbete med KTH. Under 2018 genomförde Konstfack också organisatoriska förändringar inom forskningen. UKÄ skrev i sin lärosätesgranskning att Konstfack år 2020 var den första högskola som klarade samtliga kvalitetskriterier. Bedömargruppen för Konstfacks ansökan 2021 skriver bland annat att: ”… lärosätets forskning inom området är av sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildning kan bedrivas på en hög konstnärlig nivå.”

Enligt Konstfacks ansökan till UKÄ räknar Konstfack med en forskarutbildning med en volym på minst 12–14 doktorander de första fem åren, och med en nyantagning av fyra doktorander vartannat år. Ambitionen är att successivt växa i den takt de ekonomiska ramarna medger. Under 2021 hade Konstfack ett forskningsanslag på cirka 21,5 miljoner kronor.

– För att bygga upp en egen doktorandutbildning behöver skolan mer resurser. Vi har skickat in en begäran till utbildningsdepartementet om att vi behöver ett dubblerat forskningsanslag nu när vi kan visa att vi är godkända för examensrätt, säger Maria Lantz.

Mer att läsa