Gå till innehållet

Här är regeringens dubbelsatsning på stadsutveckling

Regeringen inrättar ett råd för hållbara städer samt ett nytt stöd för kommunernas arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster.
– Jag vill åstadkomma kraft i stadsutvecklingspolitiken, säger miljöminister Karolina Skog.

Rådet för hållbara städer ska fungera som ett nationellt forum med syfte att ”stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts”.

– Rådets övergripande uppgift blir att genomföra stadsutvecklingspolitiken som regeringen ska fastslå och att identifiera faktiska åtgärder, säger miljöminister Karolina Skog.

Förebilden är Miljömålsrådet som 1 mars varje år presenterar vilka åtgärder de ska göra för att nå uppsatta mål. Rutinen för det nya rådet för hållbara städer blir den samma, men några mål finns i dagsläget inte formulerade. Enligt Karolina Skog kommer de att presenteras i en skrivelse i början av 2018.

Uppdraget sträcker sig till maj 2022 och cheferna för tio myndigheter kommer att ingå, bland annat Boverket, Formas, Arkdes och Myndigheten för delaktighet. I samband med att rådet inrättas avslutas uppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling, de så kallade plattformsmyndigheterna, där företrädare för både myndigheter, företag och akademi ingick. Det nya rådet kommer istället att ha en expertgrupp knuten till sig med företrädare från praktik och akademi.

– Vi har inte spikat exakt hur det kommer se ut, det är upp till rådet. Men det är självklart att praktiken ska finnas med och minst en representant från kommunerna, säger Karolina Skog.

Det nya rådet får samma budget som plattformsmyndigheten haft. Kansliet kommer inrättas av Boverket med det tidigare kommunalrådet i Örebro, Björn Sundin, som ordförande det första året. Sedan är det, enligt Karolina Skog, tänkt att rådet ska ledas av den riksarkitekt som regeringen lovat att tillsätta.

Det nya stödet som regeringen också inrättar har namnet Grön stad och går att söka från mitten av januari 2018 och kommer att omfatta 100 miljoner kronor för 2018. Efter valet, år 2019, ligger det på 500 miljoner kronor och på 550 miljoner kronor 2020. Att summan är mindre 2018 beror, enligt Karolina Skog, på att ansökningarna inte beräknas vara lika många i början som när stödet sedan blivit mer etablerat.

– Hundra miljoner är vad vi bedömer är rimligt första året, säger Karolina Skog.

Stödet kommer att kunna sökas av kommuner som kan visa att de arbetar med grönska på ett systematiskt sätt och kräver medfinansiering på minst 50 procent. Det kommer ges till större projekt, där “större” är i relation till kommunens storlek.

– Jag ser att tiden är mogen för att växla upp och göra arbetet med ekosystemtjänster mainstream, samt att få upp volymen i projekten. Jag hoppas att stödet ska locka fler att arbeta systematiskt med grönska, säger Karolina Skog.

Detta kan stödet Gröna städer sökas för:

 1. Naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak och väggar, ytor för barns lek och utevistelse, ekodukter, gröna korri­dorer, grön infrastruktur eller liknande grönytor i urbana miljöer.
 2. Stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvatten­anlägg­ningar eller lik­nande vattenytor i urban miljö.
Myndigheterna som ingår i Rådet för hållbara städer
 • Boverket
 • Formas
 • Länsstyrelsen
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • ArkDes
 • Statens energimyndighet
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

Mer att läsa