Gå till innehållet

Göteborg skapar ny nämnd för fysisk planering

En ny organisation som samlar all fysisk planering under samma tak ska ge Göteborg en mer effektiv och sammanhållen stadsutveckling.

Nya nämnden för fysisk planering kommer ansvara för lokalisering och utformning av både bebyggelse, parker, grönområden och infrastruktur. Helt i linje med GEM-modellen, ett arbetssätt som stadsbyggnadskontoret prövat i olika projekt de senaste åren. Modellen går ut på att fyra förvaltningar samarbetar i planprocessen redan från start.

– Den nya organisationen stöttar det arbetssättet. Och det klart att samarbetet underlättas om man också sitter på samma ställe. Det är jättebra tänkt, säger Anna Samuelsson, projektledare på planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Att även den strategiska planeringen samlas underlättar för tidiga skeden i planeringsprocessen. Men Anna Samuelsson tycker det är svårt att säga om förändringen uppnår sitt mål – en mer sammanhållen och effektiv stadsutveckling.

– Vissa frågor kommer kanske fastna ändå. Det beror mycket på hur budget och genomförande hanteras, säger hon.

Omorganisationen bygger på en tydlig fördelning av olika ansvarsområden på fyra nya nämnder. Frågor som park- och naturförvaltningen hanterar hamnar i tre av nämnderna: Fysisk planering, Exploatering samt Genomförande och förvaltning av mark.

– Det gör att de gröna frågorna får en större spridning i staden. Samtidigt kan det också vara en nackdel att splittra upp förvaltningen, risken är att våra frågor förlorar i tyngd och kraft, säger Johanna Axelsson, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.

Hon tror att den största vinsten blir bättre samordning mellan de olika delarna i stadsutvecklingen.

– Som det är nu kan tekniska lösningar låsas i ett tidigt skede i projekten. Det får konsekvenser för grönskan, som kanske inte blir möjlig i den utsträckning som önskas, säger hon.

Tanken är att den nya organisationen ska sjösättas årsskiftet 2022/23. Än så länge har arbetet med den konkreta utformningen inte startat.

I ett första steg ska vi uppdatera underlaget från en tidigare översyn av stadens facknämnder. En av inriktningarna i uppdateringen är fyra nya nämnder, säger Mats Odhagen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Arbetet med att ta fram den nya organisationen kommer också påverkas av den pågående utredningen om hur verksamheten i Älvstranden utveckling kan avvecklas. Det kommunala bolaget har idag uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden, som räknas som Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Ny organisation för stadsutveckling

Huvudinriktningen är att fem nämnder upphör – byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden, lokalnämnden och trafiknämnden. Istället bildas fyra nämnder som får ansvarsområden relaterade till olika skeden i stadsutvecklingsprocessen:

  • Nämnd med ansvar för fysisk planering
  • Nämnd med ansvar för exploatering
  • Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark
  • Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

 

Mer att läsa