Gå till innehållet

Fortsatt upphovsrättstvist mellan Arkdes och Petra Gipp

En tvist mellan arkitekten Petra Gipp och Arkdes om upphovsrätten till ett verk på arkitekturbiennalen i Venedig har pågått i över två år. Nu har det skurit sig igen.

I en artikel i Dagens Nyheter den 6 november berättar Petra Gipp och fotografen Mikael Olsson att de den 30 september fått ett sekretessavtal som de förväntades signera, skickat via Arkdes jurister. Avtalet skulle innebära att all diskussion om en eventuell förlikning ska vara konfidentiell, även avtalets existens, och att ett vite på 500 000 kronor ska betalas till motparten om och vid varje tillfälle som överenskommelsen bryts.

– Vi har svarat via våra jurister att vi inte tänker skriva på, säger Petra Gipp.

Tvisten började i samband med Arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Arkdes hade bjudits in av biennalen och kontrakterade i sin tur arkitekten Petra Gipp och fotografen Mikael Olsson att göra sina tolkningar av tre av Sigurd Lewerentz verk. När utställningen öppnade stod deras namn som samarbetspartners medan tre personer från Arkdes; Kieran Long, Johan Örn och James Taylor Foster, lyftes fram som upphovsmän i rubriker i deltagarlistor. Petra Gipp och Mikael Olsson har påtalat sin rätt att bli namngivna sedan flera månader innan biennalen öppnade, men ingen förändring skedde förrän en korrigering på biennalens hemsida gjordes långt senare.

Kieran Long som är överintendent på Arkdes har hela tiden hävdat att de har jobbat på att lyfta fram upphovsmännens namn men att biennalens egna regler har hindrat det.

Först oktober 2018 skrevs ett avtal mellan Arkdes och arkitekturbiennalen i Venedig. Där uppges Petra Gipp och Mikael Olsson ha överlåtit sin upphovsrätt, i avtalet kallat copyright, till Arkdes.

– Vi har självklart aldrig gått med på att ge upp vår ideella upphovsrätt, vilken i princip inte är möjlig att överlåta, säger Petra Gipp.

Diskussionen ledde till en juridisk tvist om upphovsrättsintrång mellan Petra Gipps och Mikael Olssons juridiska ombud å ena sidan och Arkdes jurister på den andra. Petra Gipps och Mikael Olssons juridiska ombud skickade var sin skrivelse till Arkdes gällande upphovsrättsintrång. Arkdes ombud svarade Petra Gipp i början av 2020 att de anser att Gipp inte har lidit skada och att hon har blivit namngiven i många medier efter biennalen vilket de visade med utdrag från internationell press.

– Vår skrivelse handlade om att vi inte hade blivit korrekt namngivna samt avtalsbrott enligt upphovsrätten, inte hur många externa sajter som uppmärksammat oss. Dessutom har vi själva lagt ner mycket tid på att kontakta medier om korrigeringar, förklarar Petra Gipp idag.

I juni i år skickade Petra Gipp och Mikael Olsson genom sina ombud ett förslag om förlikning; att Arkdes skulle bekosta och ge ut en bok om utställningen. De skickade ett genomarbetat skissförslag och markerade tydligt att materialet var skyddat av upphovsrätten.

– Vår tanke var att en bok skulle ge oss och projektet en uppmärksamhet som skulle gynna både oss och ArkDes, säger Petra Gipp.

Hon berättar att de inte hörde något från Arkdes förrän de i slutet av september ombads att skriva på ett sekretessavtal om yppandeförbud om rättsliga förfaranden mellan parterna med ett vite på 500 000 kronor vid varje avtalsbrott. Genom sina jurister har både Petra Gipp och Mikael Olsson svarat att de inte tänker skriva på sekretssavtalet och de diskuterar nu hur de ska gå vidare.

– Självklart kan jag inte skriva under ett sådant avtal. De besvarade inte heller vårt förlikningsförslag, säger Petra Gipp.

I artikeln i Dagens Nyheter uppges Arkdes ha förklarat att Petra Gipp och Mikael Olsson själva bett om sekretess. Detta stämmer inte enligt Petra Gipp. I förlikningsförslaget står det: ”Ovanstående förslag till utgivning av bok, upplägg, omfattning och innehåll får inte utan konstnärernas medgivande användas eller på något sätt spridas. Vi förutsätter att detta tydliggörs för er huvudman.”

– Vi har inte bett om sekretess, det har vi inget intresse av. Vi har påtalat vår upphovsrätt, säger Petra Gipp.

Arkdes har en annan uppfattning om händelseförloppet och svarar skriftligt till Arkitekten att de gjorde bedömningen att ett ömsesidigt sekretessavtal skulle kunna vara till hjälp för den fortsatta dialogen. När det avtalet nu har avvisats bedömer Arkdes att det inte längre finns förutsättningar för ett sekretessavtal.

– Vi är naturligtvis fortfarande inställda på att komma fram till en lösning, och vi har inga problem med att denna diskussion förs med full transparens, skriver Maria Östman, kommunikationsstrateg på Arkdes.

Det säger Upphovsrättslagen

Inom svensk rätt tillfaller upphovsrätten alltid personen som skapat verket och den ideella upphovsrätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli namngiven när verket används. Hur namngivningen exakt ska ske finns inte bestämt, utan beror på vad det är för typ av verk. Den ideella upphovsrätten innebär vidare att ett verk inte får ändras, manipuleras eller på andra sätt utnyttjas på ett sätt som kränker upphovspersonen.
Den ideella upphovsrätten är tvingande lagstiftning. Det innebär att den aldrig kan avtalas bort. Däremot kan upphovspersonen välja att avstå från den ideella upphovsrätten vid några fåtal tillfällen.

Mer att läsa