Gå till innehållet

Förslag i Göteborg: Avyttra hela Frihamnen

Frihamnen med pirerna ut i vattnet har ett av Göteborgs bästa lägen – och är besvärlig att bygga på. Nu vill fastighetskontoret lägga ut Frihamnen på öppna marknaden.
– Till högstbjudande förstås, säger fastighetsdirektör Martin Öbo.

Idén att sälja Frihamnen lanseras i fastighetskontorets ekonomiska åtgärdsplan för Älvstaden, som beräknas gå back med drygt två miljarder.

– En stor fråga är att försöka minska kommunens samtidiga exponering av risker. Ett sätt är att staden lägger ut delar av Älvstaden på öppna marknaden, och låter köparen stå för genomförandet. Vi tycker man bör fundera på hela eller delar av Frihamnen i första hand, säger fastighetsdirektör Martin Öbo.

Åtgärdsplanen omfattar hela Älvstaden men att vidta åtgärder för Skeppsbron, Backaplan och Frihamnen ses som grundförutsättningar för en ekonomi i balans.

För Frihamnens del begränsas exploateringen till de inre delarna i närtid, och andelen bostadsrätter ökas till 60 procent. Genom att tilldela byggrätterna utifrån anbud på pris optimeras inkomsterna och man får bättre underlag för värderingar i området.

Målen om blandade upplåtelseformer och social blandning får anpassa sig till verkligheten.

– Åtgärderna får naturligtvis konsekvenser för det sociala perspektivet, något annat är orimligt att tro. Men samtidigt får de stora positiva ekonomiska effekter, säger Martin Öbo.

Planeringen av Frihamnen har från början präglats av tankar kring social hållbarhet. Ambitionen har varit att låta innerstaden växa över älven på ett sätt som knyter ihop och helar staden – segregationen ska brytas med hjälp av stadsbyggnad.

Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter är den uttalade målsättningen för hela Frihamnen, och en uppmärksammad profilfråga är social blandning genom differentierad hyressättning. När den första markanvisningen genomfördes 2014 utmanades byggaktörerna att ta fram nya affärsmodeller för att få fram rimliga hyror på en del av nyproduktionen.

Att staden äger central, attraktiv mark har hittills setts som en möjlighet att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad. De nya åtgärdsförslagen innebär att marktillgångarna istället används för att maximera intäkterna.

Enligt stadsarkitekten Björn Siesjö är det en återspegling av mandatperiodens politiska styre.

– Betydelsen av att ha en social mix har tonats ned, och jag är inte så säker på att alla kvaliteter som planerats kommer med. Men det är också svårare och dyrare att genomföra projekt i lägena längs älven än vad man trodde – med dåliga grundförhållanden och skydd mot höga vattenflöden, säger han.

Den ekonomiska åtgärdsplanen för Älvstaden har godkänts av fastighetsnämnden och går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen. Därefter ska frågan upp i kommunfullmäktige.

Åtgärdsplan för Älvstaden

  • Övergripande åtgärder för att förvandla Älvstadens underskott på 2,2 miljarder till en ekonomi i balans:
  • Öka andelen bostadsrätter och minska andelen hyresrätter.
  • Staden anvisar mark genom anbud på pris – den aktör som betalar bäst får bygga.
  • Gör om planerna för Skeppsbron helt och hållet, med exploateringsekonomi i balans som utgångspunkt.
  • Principbeslut för uppsägning av tomträttsavtal, påverkar framförallt Backaplan.
  • Lägg ut delar av Älvstaden på öppna marknaden – Frihamnen pekas ut som mest lämplig.

Mer att läsa