Gå till innehållet

Deadlines och samarbeten gav snabbare bostadsbyggande

Projektet Bo Stad 2021 i Göteborg visar att det går att snabba upp bostadsbyggandet – även om bara drygt två tredjedelar av bostäderna blir klara inom utsatt tid.
– Det är fantastiskt effektivt att ha en deadline, säger Anders Svensson, följeforskare från Chalmers.

Inom Bo Stad 2021 prövar Göteborgs stad ett nytt arbetssätt för att för att öka tempot i bostadsbyggandet. Tätare samarbete i parallella processer är grundidén. Bygglovs- och lantmäteriprocesser påbörjas under planarbetet, och innan detaljplanen är klar har projekteringen av byggnader och allmän plats startat.

Under den inledande fasen flyttade medarbetare från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret ihop i en tillfällig lokal.

– Att de har suttit i samma rum har prisats av alla, både kommunala tjänstemän och byggaktörer. Det har lett till kunskapsöverföring mellan förvaltningar, förståelse för varandras frågor, snabbare beslut och roligare arbetsmiljö, säger Anders Svensson, projektledare för forskargruppen från Chalmers som följer arbetet i Bo Stad 2021.

Att många olika saker varit på gång samtidigt har upplevts som positivt.

– Det har gjort att byggaktörerna fått svar på frågor som normalt sett kommer senare i processen. Framförallt har lantmäteriprocessen effektiviserats, den har varit väldigt proaktiv. Jämfört med ordinarie process har tiden för att ta fram en detaljplan minskat med i snitt fem månader, från 26 till 21 månader, säger Anders Svensson.

Anders Svensson är forskare på Chalmers.

Däremot har bygglovshanteringen inte fungerat som det var tänkt.

– Ambitionen var att bevilja bygglov tio dagar efter att planen vunnit laga kraft. Men i snitt har det istället tagit ett halvår, säger Anders Svensson.

Forskargruppen har också jämfört projektets 30 detaljplaner med 20 detaljplaner från ordinarie planering. Kvalitetskriterierna hämtades från dokument där Göteborgs stad beskriver hur staden ska byggas ut.

– Men det var inga stora skillnader. Båda grupperna hade svårt att leva upp till kvaliteter som stadsliv, blandade funktioner, levande bottenvåningar och grönområden, säger Anders Svensson.

Målet för Bo Stad 2021 är 7 000 inflyttningsklara lägenheter senast 2021. För bara något år sedan räknade projektet också med en buffert – totalt 8 800 nya bostäder.

Idag är prognosen nere på 5 000 och enligt Anders Svensson finns flera förklaringar. Omtag och kapacitetsbrist i planering och projektering har gjort att byggandet inte kommit igång. Samtidigt som marknaden för bostadsrätter blivit mer avvaktande.

– Jag tror också att byggaktörerna tog på sig en lite för stor kostym. I vissa stadsdelar blev det sammantagna antalet projekt ganska orealistiskt, säger han.

Fakta/Följeforskningen Bo Stad 2021

Sedan 2016 har en forskargrupp från Chalmers följt projektet Bo Stad 2021. Gruppen följer hela plan- och exploateringsprocessen fram till färdigställda och inflyttade byggnader. Hitills har tre delrapporter samt en temarapport om arbetet med bygglov publicerats. Under 2020 kommer en fjärde delrapport och 2021 publiceras slutrapporten.

Mer att läsa