Gå till innehållet

Boverket vill ha nytt uppdrag i arkitektur

Boverket har svarat på utredningen Gestaltad livsmiljö och budskapet är tydligt: Ge oss ett utökat arkitekturuppdrag istället för att ombilda Arkdes till en ny myndighet. De får stöd av ytterligare 40 remissinstanser.

– Med en växande och åldrande befolkning och bostadsbrist måste vi tänka klokt och inte bygga in oss och skapa miljöer som inte är bra för oss. På Boverket sitter vi inne med mycket kunskap som är viktig just nu. Det vore bra för Sverige om vi, som ser helheten, blir drivande, säger Boverkets generaldirektör Janna Valik.

På Boverket finns redan ett 30-tal arkitekter som jobbar med byggregler, vägledningar och olika utredningar som rör den gestaltade miljön. Boverket är även spindel i nätet för plattformsuppdraget Hållbar stad som drivs ihop med Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket. Boverket samarbetar även med Arkdes.

– Vi tycker att vi redan har ett arkitekturuppdrag och nu vill vi få det förtydligat. Jag brinner för de här frågorna och ihop med Arkdes kan vi ta det hur långt som helst. Det handlar om prioriteringar, säger Janna Valik.

Hon hänvisar till att Boverket redan för fem år sedan fick ett tillägg att myndigheten ska arbeta med arkitektur men att det har hamnat i skymundan då regeringen har efterfrågat annat.

– Vi svarar på de frågor regeringen ställer och det har mest handlat om förändringar i plan- och bygglagen, PBL. Vi har haft väldigt många utredningsuppdrag som handlat om att förenkla PBL, säger Janna Valik.

Minst 40 remissinstanser till utredningen Gestaltad livsmiljö, däribland länsstyrelserna och flera landsting samt till exempel KTH, Akademiska Hus och Sveriges Arkitekter, föreslår också ett utökat uppdrag för Boverket.

– Jag är glad för att viktiga aktörer går in med remissvar i den här riktningen, att vi har deras förtroende. Nu är det regeringen som bestämmer hur det blir, säger Janna Valik.

Regeringskansliets sammanställning av remissvaren förväntas bli klar i månadsskiftet april-maj. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har tidigare sagt att hennes ambition är att utredningen ska mynna ut i en proposition i riksdagen.

Mer att läsa