Gå till innehållet

Arkitekter bjuds in att göra upp om jätteprojekt i centrala Stockholm

Statligt ägda bolaget Jernhusen ska utse ett arkitektteam gällande överdäckningen av spårområdet vid centralstationen i Stockholm.
– Vi söker en aktör som kan axla rollen som generalkonsult och som kan hantera en komplex process där det kan bli många omtag och nya vändningar, säger Anna Bergström på Jernhusen.

Den offentliga inbjudan till arkitektteam i hela världen gäller en prekvalificering med chans att få delta i ett så kallat parallellt uppdrag. Det innebär att fyra team kommer att utses för att i dialog med beställaren Jernhusen arbeta vidare med sina förslag.

– Skälet till att vi inte valt en arkitekttävling (där förslagen är anonyma fram till bedömning, reds. anm.) är mycket av omsorg för dem som ska komma med bidrag. Det här är en så komplex uppgift och vi vill inte riskera att teamen lägger ner värdefullt jobb i fel riktning, utan dialog med oss, säger Anna Bergström som är ansvarig för det parallella uppdraget.

Uppdraget är att utveckla en ny detaljplan och delar av den nya stadsdel som blir möjlig vid en överdäckning av spårområdet vid centralstationen. Komplexiteten består bland annat i att det aktuella planområdet omfattas av två riksintressen: för kulturmiljövården och för kommunikation. Realiseringen av projektet hänger också tätt ihop med Trafikverkets planering för en utökad spårkapacitet fram till år 2045.

– Vi har förarbetat och utrett tillsamman med Trafikverket och Stockholms stad i flera års tid för att få en tillräckligt tydlig bild av vad som krävs för att kunna få fram en detaljplan och för att säkra att projektet är praktiskt genomförbart. Men allt går inte att veta på förhand, det är därför vi behöver ett arkitektteam som också är bra på dialog och som kan gilla läget och jobba engagerat även om förutsättningarna förändras under projektets gång, säger Anna Bergström.

Det fortsatta uppdraget som står på spel för de utvalda arkitekterna är att få ta fram samrådshandlingarna för den nya detaljplanen samt option på att färdigprojektera den första etappen av bebyggelsen, inklusive mark och landskap. Det är ett uppdrag sannolikt värt flera tiotals miljoner kronor.

– Det är ett stort projekt också rent symboliskt, att få forma framtidens centralstation och Stockholms front mot vattenrummet i det här unika läget, säger Anna Bergström.

Jernhusens vision för stationsområdet är att genom förtätning omvandla det till ”en hållbar, levande stadsdel där fler människor kan bo, arbeta och vistas nära stationen och det hållbara resandet”. Den nya bebyggelsen med en bruttoarea på totalt 150 000 kvadratmeter är tänkt att innehålla resefunktioner, kontor, handel, service, en mindre andel bostäder samt kultur.

Den pågående coronapandemin har väckt många frågor och diskussioner om vilken typ av livsmiljöer och lokaler som behövs och efterfrågas i framtiden. Men enligt Anna Bergström innebär den inte helt nya förutsättningar för projektet.

– Vi kommer att fortsätta planera för kontor, bostäder, handel och kultur men vi måste skapa en struktur och en attraktivitet som har ett långt liv och vi måste förhålla oss till omvärlden när vi planerar för den uthyrbara ytan. Hur man arbetar och vill bo måste vi filosofera om tillsammans, det är ett ständigt pågående arbete som byggherrar måste göra. Men vi tror på staden som en plats man vill vara på för att mötas och lära av varandra. Våra stationsområden har en enorm potential som samlingsplats för alla, säger Anna Bergström.

Mer att läsa