Gå till innehållet

Fler gröna initiativ efterfrågas

Ekosystemtjänster har blivit ett allt mer etablerat begrepp inom planering. Men det behöver komma in tidigt i processen och mer kunskap behövs för att finkalibrera instrumenten.

10 december hölls konferensen Ekosystemtjänser i samhällsplaneringen på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

  • Järfälla kommun har tagit fasta på att skapa mångfunktionella och dynamiska ytor. Både för att ta tillvara och tillskapa nya ekosystemtjänster i täta miljöer och för att kunna nå målet om friyta för barn på 25kvm/barn, berättade Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare. (Stockholms kommun är idag ibland nere i 4 kvm/barn). En lekyta kan till exempel göras större om den ibland tillåts översvämmas för att ta hand om dagvatten.
  • Att urbanisering och människors livsstil sätter press på urbana ekosystem är tydligt. Ökningen av antal bilinnehav i Helsingborg de senaste tio åren motsvarar till exempel en parkeringsyta på 21 fotbollsplaner. En övergång till andra färdmedel behöver stödjas tidigt i planeringen, menade Michael Johanson från Trafik och väg på Miljöstrategi på LTH. Bygg busshållplatsen före husen och presentera tidigt en låg p-norm och bilpooler för byggherrarna och nya boende! föreslog han.
  • C/O City, Whites vägledning för ekosystemtjänster i stadsplanering är nu inne i steg 3 där det handlar om att testa verktyget i pilotområden. Ulrika Stenkula berättade hur nya krav på grönytefaktorer för allmän plats blir svårt gestaltningsmässigt. Istället borde grönytefaktorer betraktas över större områden. Hon påpekade också att vi behöver identifiera vilka ekosystemtjänster vi inte kan vara utan när naturområden naggas i kanten vid förtätning. Vad skulle det kosta oss att ersätta förstörda grundvattentäkter?

Så var det:

Målen i COP21, klimatmötet i Paris, satte stort fokus på hållbar samhällsplanering, bland annat i mål 15, Life on Land. Trots att begreppet Ekosystemtjänster ska etableras och implementeras i samhällsplanering enligt ett svenskt riksdagsbeslut från 2012 så planeras och byggs idag mycket utan kunskap om hur beroende vi är av att naturen tillåts sköta sina uppgifter ostört. På konferensen bidrog dock en rad kunniga forskare och praktiker med hängiven kunskap.

Mer att läsa