Gå till innehållet

“Diskussionen om Växjö stadshus kan leda till förändring”

Det finns flera problem med att gestaltande och projekterande arkitekter inte är desamma. Särskilt när det gäller tävlingar, skriver Daan Cedergren och Niklas Kummer, Sweco architects.

När beställare väljer att byta arkitekt tappas mycket av projektets ursprungliga intentioner bort. För en tävling finns även ett ekonomiskt problem då arkitektkontoren ofta investerar mycket stora summor i tävlingsförslagen. Det är som att köpa en mycket dyr lott och den möjliga ekonomiska vinsten, att få genomföra projekteringen, dras tillbaka. Att det nu förs en debatt kring detta förfarande, är något som vi i branschen välkomnar.

Ett av flera exempel på detta är processen kring Växjö station och kommunhus. Efter tävlingen handlade byggherren Vöfab upp Skanska som totalentreprenör. Sweco Architects blev inkopplade i projektet när vår kund Skanska, som vi tidigare haft bra samarbeten med, bad oss om hjälp med projekteringen. Vi fick då bilden att White även fortsatt skulle ha gestaltningsansvaret i projektet. Vi valde att lämna ett anbud eftersom de frågade efter vår kompetens och inte för att vi skulle konkurrera med pris.

Kanske hade vi med en bättre dialog kunnat hitta ett sätt att arbeta med projektet tillsammans.

Av konkurrensskäl kunde vi inte kontakta White innan upphandlingen var avslutad. När vi väl fått uppdraget borde vi dock ha tagit ett större ansvar för dialogen med dem. Vi beklagar att vi inte gjorde det. Kanske hade vi med en bättre dialog kunnat hitta ett sätt att arbeta med projektet tillsammans. White valde dock själva att kliva av gestaltningsuppdraget och vi tillfrågades då om att även ta över gestaltningsansvaret för projektet från dem, något vi uppfattade som ett ovanligt och svårt uppdrag.

Förslaget som vi då fick uppdraget att projektera hade redan förändrats avsevärt från tävlingsförslaget. Detaljplan, stora krav på miljöklassning och brandskydd hade satt spår i både stomme och fasadgestaltning. Som i alla projekteringar fick vi i detta uppdrag arbeta med att utveckla de arkitektoniska idéerna och balansera dem mot praktiska krav på genomförbarhet.

I samband med bygglovet lämnade vi in en visualisering på fasaden så som den såg ut då. För att klara tidplanen lämnades bygglovet in i ett skede då projekteringen pågick och fasadgestaltningen hade ett antal olösta frågor. Den bilden var en del av ett pågående projekteringsarbete och när den publicerades fick den med all rätt starka reaktioner, då man upplevde att förslaget hade förändrats allt för mycket från Whites ursprungsförslag.

Vi vill dock vara tydliga med att det är White som står för ursprungsförslaget och projektets bärande gestaltningsidéer.

I november hade projekteringen kommit så långt att vi kunde presentera ett fasadförslag som var mer genomarbetat och representativt för projektets intentioner. Ett förslag som mottogs positivt av medborgare och byggnadsnämnden i Växjö.Vi hoppas att vi med vår insats i projektet har bidragit till en byggnad som blir en viktig del av Växjös kulturella utveckling och som invånarna i staden är stolta över. Vi vill dock vara tydliga med att det är White som står för ursprungsförslaget och projektets bärande gestaltningsidéer.

Det har varit en process som vi lärt oss mycket av och som lyft den viktiga diskussionen om vad som händer när ett arkitektuppdrag går över till en annan arkitekt i projekteringsfasen. Vi välkomnar ett fortsatt samtal i frågan. Vi tror att det bästa för projekten är om den arkitekt som ansvarat för de tidiga skedena också följer projektet genom hela projekteringen. Situationer kan uppstå där byggherren anser det nödvändigt att byta arkitekt och det måste de ha rätt att göra om de har starka skäl för det. När det gäller projekt som har sitt ursprung i en arkitekttävling behöver de skälen vara extra starka. Vi efterlyser en branschgemensam diskussion, som inkluderar både byggherrar och entreprenörer, om etiska principer för hantering av arkitektuppdrag.

Mer att läsa