Gå till innehållet

”Ett professionellt kollektiv är bättre än en ensam stadsarkitekt”

I det alltmer komplexa samhällsbyggandet är det ingen som klarar att driva samhällsutveckling ensam utifrån ett kompetensområde. Därför har vi samlat alla delar av samhällsbyggnadsprocessen inom ett kontor, skriver fyra i ledningsgruppen för samhällsbyggnadskontoret i Tyresö kommun.

Vi läste med stort intresse om Göteborgs stadsbyggnadskontors planer på att sjösätta en ny organisation som samlar alla delar i stadsbyggandsprocessen under ett paraply (Arkitekten nr 4 2021).  I Tyresö har vi sedan 1,5 år tillbaka organiserat oss på ett liknande sätt med alla delar av samhällsbyggnadsprocessen samlade i ett kontor och med en uppdelning utifrån processens olika skeden. Syftet med organisationen är att öka effektiviteten samtidigt som vi säkerställer att alla olika perspektiv belyses och bevakas under hela processen. På så sätt skapar vi en röd tråd för exempelvis gestaltningsfrågorna och ser samtidigt till att det som planeras och byggs sen kan förvaltas och skötas på ett hållbart sätt.

Vi upplever att samhällsplaneringen har blivit alltmer komplex under de senaste tio åren. Det ställs högre krav på underlag, samhällsutvecklingen går snabbare samtidigt som processerna har blivit längre och det är lätt att tappa kvaliteter och fokus på exempelvis hållbarhet och god gestaltning. Allmänhetens intresse för våra frågor och möjligheten att påverka beslutsfattare via sociala medier har ökat starkt. Vikten av att väga olika parametrar gentemot varandra blir större och konsekvenserna av de val som görs blir alltmer tydliga.

Tidigare var Tyresös samhällsbyggnadskontors organisation traditionellt uppdelad i en del som arbetade med stadsbyggnadsfrågor och en del som arbetade med den tekniska förvaltningen och driften. Medarbetarna var organiserade ämnesvis så att exempelvis alla som arbetade med trafikfrågor satt tillsammans på en enhet och alla som arbetade med VA-frågor satt tillsammans på en annan. Detta ledde till att det utvecklades stuprör och perspektiv som var viktiga för processen förbisågs i diskussionen av en sakfråga.

Vårt mål är att alla olika kompetensområden ska vara representerade i alla skeden.

Att bilda en processorienterad organisation innebär att samhällsbyggnadsprocessen nu är i fokus. Tyresö Samhällsbyggnadskontor är uppdelade i tre avdelningar som utgår från ett strategiskt skede, ett projektskede samt ett drift- och förvaltningsskede. Vårt mål är att alla olika kompetensområden ska vara representerade i alla skeden. Medarbetare med exempelvis gestaltningskompetens arbetar över avdelningsgränserna för att säkerställa att kvaliteter i planerade byggnader och utemiljöer bevakas och utvecklas genom processens alla skeden. Detta menar vi är mer effektivt och leder till ökad kunskap om gestaltningsfrågor hos alla medarbetare jämfört med att till exempel en stadsarkitekt ska vara ensamt ansvarig för arkitektoniska kvaliteter i processen. Vi använder övergripande strategier i genomförandet och som stöd för hur vi tar hand om våra kommunala byggnader och miljöer. Inga strategiska styrdokument ska hamna i bokhyllan och samtliga anläggningar ska vara lämpliga att drifta!

Genom att vi beaktar att samhällsbyggnadsprocessen är komplex och just en process så har vi utformat organisationen utifrån att vi inte klarar att driva en samhällsutveckling ensamma utifrån ett kompetensområde. Verksamheten bygger på att alla hjälps åt och är aktiva parter. Tyresö kommun använder samtliga perspektiv för att skapa det vi menar är en modern organisation som kan hantera det alltmer komplexa samhällsbyggandet!

Mer att läsa