Gå till innehållet

Biträdande lektor i träbyggnadsarkitektur, Byggteknik

Annonsör
Linnéuniversitetet
Tjänst
Biträdande lektor
Ort
Växjö
Sista ansökningsdag

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Fakulteten har cirka 3 100 studenter på grund- och avancerad nivå, 90 doktorander och 300 lärare inklusive administratörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning, ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik och utvecklar för närvarande ett civilingenjörsprogram i byggteknik.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik med inriktning träbyggnadsarkitektur

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Anställningen är 100 % under 4 år. Anställningen får förlängas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro eller föräldraledighet, eller andra särskilda skäl, krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tills vidare, enligt högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), förordning (SFS 2017:844).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:
Biträdande lektorn förväntas arbeta med både forskning och undervisning, för att säkerställa kandidatens professionella utveckling som självständig lärare och forskare, vilket är nödvändigt för behörigheten för befordran till universitetslektor. Huvuddelen av tjänsten avser forskning inom området träbyggnadsarkitektur i kombination med tekniska frågeställningar och hållbart och resurseffektivt byggande.

Av särskilt intresse för tjänsten är kombinationen av den arkitektoniska gestaltningen med teknik i tidiga skeden av byggprojekt och integrationen av arkitektur, konstruktionsteknik och digitala metoder för att skapa en hållbar byggd miljö. Detta kan omfatta användning av digitala metoder för kombination av arkitektonisk utformning med konstruktionsteknik, produktion, konstruktion och förvaltning av byggnader. Forskning relaterad till användningen av trämaterial och träkonstruktioner och deras inverkan på resurs- och energieffektivitet, samt på brukarnas upplevelse är möjliga forskningsområden.

Tjänsten syftar till att stärka forskningssamarbetet med Centrum för boendets arkitektur (CBA) vid Chalmers tekniska högskola, med syfte att fortsätta forskningsprojekt om sambandet mellan träarkitektur, byggnadsteknik och sociala element som estetik, hälsa och välbefinnande samt att utveckla kunskap om konceptuell design speciellt anpassad för träbyggnader.

Arbetsuppgifterna inkluderar även att söka extern forskningsfinansiering samt att publicera forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser. Pedagogisk meritering sker genom undervisning på grundnivå och avancerad nivå och genom medverkan i utveckling av kurser inom områdena byggnadsutformning, konceptuell konstruktion och arkitektur och projektbaserade kurser. Den biträdande lektorn kommer bland annat att medverka i mastersprogrammet Hållbar konstruktionsteknik för att stärka programmets fokus på hållbarhet och utformning. Detta är särskilt relevant inom kursen Konceptuell konstruktionsteknik när det gäller det tidiga skedet av ett byggprojekt. I detta skede är kommunikation mellan konstruktör och arkitekt avgörande för att säkerställa att en byggnads avsedda funktioner kan uppnås. Liknande aspekter är av stor betydelse för utvecklingen av en 5-årig civilingenjörsutbildning inom byggteknik, där den biträdande lektorn även kan bidra.  Formell pedagogisk meritering sker i form av högskolepedagogisk grundutbildning och handledarutbildning. Handledning av projekt- och examensarbeten är en naturlig del av anställningen. Administrativt arbete relaterat till ovan beskrivna uppgifter kan förekomma.

Utbildning och forskning sker i nära samarbete med näringsliv, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att den biträdande lektorn bygger nätverk och följer utvecklingen i branschen och den samhällsutveckling som är viktig för undervisning och forskning vid universitetet.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i arkitektur eller byggteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. (HF 4 kap 4a§).

För behörighet till denna anställning krävs dessutom en arkitektexamen eller motsvarande examen samt dokumenterad erfarenhet av forskning relevant för tjänsten. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder:
Utöver de formella kraven som beskrivs ovan är erfarenhet av undervisning inom arkitektur eller byggteknik meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete i nationella/internationella forskningsprojekt är meriterande och ska redovisas i ansökan. Förmåga att arbeta tillsammans i forskargrupper eller med externa forskningspartners, förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samt förmåga att prioritera arbetsuppgifter kommer att bedömas. Meriterande är god förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska, liksom erfarenheter inom ledarskap och ifrån arbete i näringslivet.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare samt förmågan att skapa hållbara arbetsrelationer och samverkan.

Linnéuniversitetet värdesätter de egenskaper som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför universitetet.

Vid en eventuell ansökan om befordran till lektor kommer följande särskilt att bedömas:

  • Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression under anställningstiden som biträdande universitetslektor i förmågan att bedriva forskning samt progression i förmågan att bedriva undervisning. Bedömningen av progressionen relateras bland annat till den beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna som den sökande ingivit i samband med tjänstens tillträdande.
  • Förmågan att självständigt planera och genomföra forskningsprojekt, ansöka om forskningsfinansiering och författa vetenskapliga publikationer
  • Formell pedagogisk meritering i form av högskolepedagogisk grundutbildning och handledarutbildning
  • Pedagogisk meritering genom undervisning, utveckling av kurser, pedagogisk utveckling på grundläggande nivå och avancerad nivå samt kursansvar eller ansvar för väsentliga delar av kurser.
  • Förmåga till samarbete med andra forskare och/eller experter i närliggande ämnen för utveckling av kunskapsområdet
  • Förmåga att undervisa på svenska och engelska inom institutionens utbildningsprogram är ett krav.

Ansökan om befordran ska göras senast 6 månader före anställningstidens utgång som biträdande lektor, dock tidigast 12 månader innan.

Ansök senast 2023-04-10.

Kontaktpersoner:
Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen “Ansök” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer –
Anställningsordning under rubriken “viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Annonsör
Linnéuniversitetet
Tjänst
Biträdande lektor
Ort
Växjö
Sista ansökningsdag

Fler lediga jobb

Mer att läsa