Nyheter

Valfråga 5: Så tycker partierna om offentlig upphandling

31 augusti 2018

Inför valet har Arkitekten låtit de åtta riksdagspartierna svara på nio arkitekturpolitiska frågor. Idag handlar det om hur offentliga upphandlare ska kunna bli bättre på kvalitet.

Annons

Fråga: Staten ska agera förebildligt för att skapa arkitektur av hög kvalitet och inte låta kvalitet underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Hur vill ni underlätta för offentliga beställare att upphandla med kvalitet?

Centerpartiet: Marknaden behöver ses som en viktig samarbetspartner för staten, inte som någon som behöver tyglas för att undvika kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. Enprocentsregeln, att en procent av byggkostnaderna ska avsättas till konstnärlig gestaltning, ska ses som ett inriktningsmål, inte som ett tak eller krav.

Annons

Liberalerna: Den enskilda upphandlingen kan utformas på olika sätt och beställaren kan avgöra hur stor vikt som priset ska ha i förhållande till andra faktorer. På vissa områden har det blivit allt vanligare med kvalitetsupphandlingar där priset är på förhand givet.

Moderaterna: Åtgärder bör vidtas som kan minska produktionskostnaderna så att fler aktörer kan delta i offentliga upphandlingar. Vi ser det som naturligt att en ökad konkurrens i förlängningen även medför ökad kvalitet på upphandlingarna.

Kristdemokraterna: Kunskapen om upphandling behöver bli bättre och kommuner bli bättre beställare och kravställare. Allt kan inte handla om pris. Riksarkitekten kan spela en viktig roll när staten ska agera förebildligt för att skapa arkitektur av hög kvalitet.

Annons

Socialdemokraterna: Upphandlande myndigheter och enheter behöver fortsatt stöd i hur kvalitetsdimensioner kan hanteras. Boverket, Arkdes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd bör verka för en god utveckling. För de delar som specifikt avser offentlig upphandling ska arbetet även ske i samverkan med Upphandlingsmyndigheten.

Vänsterpartiet: Kommunernas roll bör stärkas för att kunna ha något att sätta emot de stora byggaktörerna. Det behövs tydliga och initierade krav med juridisk och ekonomisk uppbackning. Risktagandet bör tas över i stora delar av staten, då kan politiken styra mer mot arkitektonisk kvalitet istället för att vi fastnar i ett ensidigt aktieägarfokus hos byggbolagen.

Miljöpartiet: Kunskap i beställarledet och bland de som upphandlar arkitektur, form och design kräver särskilt fokus. Upphandlingsmyndigheten behöver ha i uppdrag att tillgängliggöra den kunskapen och utgöra stöd.

Annons

Sverigedemokraterna: Offentliga beställare ska efterfråga traditionella och miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som modern träbyggnadsteknik för större byggnationer, vilken visat sig miljövänligt och kostnadseffektivt.

Author no image

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel