Nyheter

Trädens värde en juridisk fråga

21 november 2019

För tio år sedan fick han en natt på sig att reda ut hur domstolarna tidigare bedömt värdet av ett träd. Sedan dess har juristen Hampus Allerstrand blivit en efterfrågad kursledare inom trädjuridiken.

Annons
Annons
Foto Jonas Malmström

Hampus Allerstrand är idag jurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hampus Allerstrand berättar att en dom i Högsta domstolen år 2015 nu satt en standard för vad ett träd är värt. En kvinna på Gotland fick tre tallar på sin tomt nedsågade av grannen som ville ha utsikt och hon begärde omkring 200 000 kronor i skadestånd.

– Något liknande var inte prövat på nästan 100 år och det rådde stor osäkerhet kring vad ett träd är värt. Domstolen kom i korthet fram till att man i de flesta fall skulle titta på markens värde före och efter att träden sågats ner. Resultatet blev att värdet på träden inte blev så högt. Kvinnan fick bara knappt 10 000 kronor per träd, säger Hampus Allerstrand.

De juridiska paragraferna som rör träd finns främst i Miljöbalken, Jordabalken och i Plan- och bygglagen. Och förutom hur mycket skadestånd en granne ska betala för att ha huggit ner en annan grannes träd, kan frågorna handla om hur långt ett förbud att fälla ett visst träd i detaljplanen ska stäcka sig, vad biotopskyddet innebär för en allé eller när ett träd kan anses vara en olägenhet.

Annons
Annons

Även om frågan om trädens värde i kronor och ören svalnat efter Högsta domstolens dom för fyra år sedan, lever den kvar med olika värderingsmodeller beroende på situation. Och det finns särskilda experter inom området. Frågan får också ny aktualitet när klimat och biologisk mångfald ska tas med i beräkningen.

– Länsstyrelserna framhåller till exempel ofta att ett träd har som störst värde när det är i princip dött. Men någon ekonomisk värderingsmodell som tar hänsyn till det finns inte idag, säger Hampus Allerstrand.

Hampus Allerstrands juridiska trädtips till arkitekt i kommun:
  • Se till att vid planläggning ha med skyddade träd i exploateringsavtalet, det är det lättaste sättet att få ersättning om de skadas.
  • Om träd ska skyddas i detaljplan, var noga med hur skyddet formuleras. Vad betyder till exempel skrivningen ”bevara så långt som möjligt” om trädet blir rötskadat?
  • Polisanmäl alltid om ett träd på kommunens mark skadas eller olovligen huggs ner.
  • När en granne vill att kommunen ska ålägga en annan granne att fälla eller beskära ett träd som stör: Känn till att det ska mycket till för att det ska vara fråga om att trädet utgör en ”betydande olägenhet”.

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel