Nyheter

Sveriges Arkitekter anser att nya Las innebär betydande försämringar för anställda

16 september 2021

Förslaget till förändringar i Lagen om anställningsskydd, Las, ska leda till ökad rörlighet på arbetsmarknaden genom att det blir enklare för arbetsgivare att säga upp personal.
– Det ligger väldigt lite i vågskålen för den anställda arkitekten, säger Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Istock

Sveriges Arkitekter befarar att förändringarna i Lagen om anställningsskydd leder till en försvagning av arbetstagarnas och fackets ställning.

Tre promemorior om förändringar i Las har varit ute på remiss. Den 15 september var remisstiden slut och Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande som bilaga till centralorganisationen Saco:s remissvar.

– Förändringarna i Lagen om anställningsskydd kommer göra det enklare för arbetsgivare att säga upp anställda både på grund av arbetsbrist och personliga skäl, säger Ulrik Östling.

Den största förändringen i Las gäller turordningsreglerna. En arbetsgivare ska, när lagen införts, kunna undanta tre anställda från turordningen vid en arbetsbristförhandling. Det kan arbetsgivaren göra var tredje månad vilket innebär att tolv personer kan undantas från turordningen varje år oavsett storlek på företaget. Som kompensation för att turordningsreglerna ändras, ska uppsagda från företag utan kollektivavtal kunna få tillgång till ett statligt omställningsstöd för att hitta nytt jobb.

Annons

Ett syfte med förändringen är att öka rörligheten på arbetsmarknaden och underlätta för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Men Sveriges Arkitekter är kritiska:

– Det här är bara en fördel för arbetsgivaren som får lättare att snabbare byta ut personal. Också unga och utrikes födda kommer lättare kunna sägas upp och får otryggare anställningar, säger Ulrik Östling.

Det nya statliga omställnings- och kompetensstödet för uppsagda ska gälla anställda på företag utan kollektivavtal ­– de på företag med kollektivavtal har tillgång till Trygghetsrådet. Men Sveriges Arkitekter anser inte att omställningsstödet är en tillräcklig kompensation för det försämrade anställningsskyddet.

– Det stödet kommer inte att räcka. Dessutom behöver staten avsätta pengar i sin budget varje år och det blir en osäkerhet. Det ligger väldigt lite fördelar i den andra vågskålen för den anställde i det här lagförslaget, säger Ulrik Östling.

Ytterligare en förändring gäller möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen. Idag kan en uppsagd överklaga uppsägningen genom sitt fackförbund och arbetsgivaren behöver då betala lön under tvisten. Det ska arbetsgivaren inte behöva göra i framtiden enligt det nya lagförslaget.

– Lagändringen gör att det blir svårare att förhandla fram bra avtal för anställda som sägs upp. Det kan också drabba Sveriges Arkitekter som organisation om medlemmarna inte ser värdet i att vara medlem i facket, säger Ulrik Östling.

Annons

Han är osäker på hur förändringarna i till exempel turordningsreglerna kommer att påverka relationen mellan arbetsgivare och anställda när lagen börjat gälla.

– Det beror på hur arbetsgivarna hanterar reglerna om undantag från turordningen. Vår erfarenhet är att många uppsagda vill åberopa olika skäl till att uppsägningen ändå är ogiltig, till exempel diskriminering, säger Ulrik Östling.

Lagförslagen om en reformerad arbetsrätt ska nu behandlas vidare på regeringskansliet innan de kan läggas fram till riksdagen, preliminärt till våren.

Om En reformerad arbetsrätt

Regeringens samarbetspartier tillsatte 2017 utredningen En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30. Utredningen presenterades i juni 2020.

Förändringarna av Lagen om anställningsskydd, Las, skulle genomföras om inte parterna själva kunde komma överens. Parterna träffade då en överenskommelse som nu föreslås bli införd i Las. Sveriges Arkitekter ingår i PTK som var en av parterna.

I promemorian En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Ds 2021:17 föreslås lagändringar för att reformera arbetsrätten i enlighet med parternas principöverenskommelse.

Annons

Mer om Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan kan du läsa här.

 

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel