Nyheter

Planpriset omarbetas efter stämmobeslut

22 november 2020

Sveriges Arkitekters stämma gick emot styrelsen. Nu ska den arbeta för att omarbeta Planpriset så att större vikt läggs vid resultatet i bedömningen.

Annons
Foto Maria Blom

Ovanligt många motioner avhandlas på Sveriges Arkitekters förbundsstämma som pågår 21–22 november.

Sveriges Arkitekters stämma har idag röstat bifall till en motion om att kriterierna för Planpriset ska omarbetas. Stämman går därmed emot styrelsen avslag av motionen.

Johannes Böhm, planeringsarkitekt MSA, hade i sin motion föreslagit att Planpriset ska större hänsyn till planeringens resultat.

– Planpriset skiljer sig från andra priser eftersom det ges ut tidigt i processen. Det skulle vara som att ge Kasper Salinpriset till tidiga skisser av en byggnad. En ambition plan kan både urholkas och ändras, den kan bli annorlunda när den implementeras eller inte alls realiseras, sa Johannes Böhm under stämman.

Annons

Johannes Böhms motion innebar två alternativ i olika att-satser; att omarbeta planpriset så att större vikt läggs vid resultatet i bedömningen, eller att skapa ett forum för att lyfta planeringens resultat i forum för att lyfta exempel där god planering har resulterat i en väl utformad livsmiljö. Han utvecklade de fördelar han ser med att fokusera mer på resultatet av planarbetet.

Johannes Böhm Foto: Maria Blom

– Yrkesverksamma kan ha nytta av att studera planer som har resulterat i goda livsmiljöer. Dessutom skulle det belysa hur viktig kompetens är och hur mycket planarbete som ligger bakom, sa Johannes Böhm.

Styrelsen, genom vice ordförande Fredrik Drotte, svarade att styrelsen delar problembeskrivningen och att diskussionen har förts i akademin.

– Planarbete är ett tålamodskrävande hantverk som inte synliggörs, säger Fredrik Drotte.

Han klargjorde att styrelsen föreslår ett forum för att stötta planarkitekternas arbete. Det resulterade i en diskussion i stämman om vad ett sådant forum skulle innebära eftersom Planakademin redan finns. Fredrik Drotte svarade att styrelsen inte vill låsa fast hur ett sådant forum skulle utformas.

Annons

Resultatet av voteringen blev att stämman gav bifall till den första delen av motionen, att omarbeta planpriset så att större vikt läggs vid resultatet i bedömningen. 38 stämmodelegater röstade för och 22 emot. Det gjorde att förslaget om ett kompletterande forum för frågorna inte prövades. Ordförande sammanfattade att stämman hade röstat bifall om motionen om att omarbeta planpriset så att större vikt läggs vid resultatet i bedömningen.

Styrelsen hade vidare valt att samla sina svar till fem motioner som gällde kriterier och jurysammansättning för Sveriges Arkitekters priser. Styrelsen svarade att det pågår ett arbete för att se över prisernas kategorier, antal, stadgar och kommunikation och att det har påbörjats ett arbete med att förtydliga uppdraget för Sveriges Arkitekters akademier. Styrelsen anser också att det är viktigt att priserna har tyngd och relevans i respektive kategori och att det i dagsläget inte är motiverat att dela upp något pris i fler kategorier. Dessutom anser styrelsen att det är olämpligt med krav på yrkestitel för jurymedlem eller pristagare eftersom det exkluderar många av förbundets egna medlemmar, dessutom ska det finnas utrymme för juryn att forma kriterier.

stämmobeslut på motioner om priserna

En motion om att omarbeta planpriset så att större vikt läggs vid resultatet i bedömningen hade tidigare ansetts besvarad av styrelsen men fick bifall av stämman.

En motion om att kulturmiljökompetens ska genomsyra allt juryarbete ansågs av styrelsen som besvarad.

En motion om att priset Guldstolen ska uppdateras med en översyn av kriterier, syfte och målgrupp ansågs besvarad.

En motion om att utöka Guldstolen med fler kategorier och uppdaterade utvärderingskriterier ansågs besvarad.

Annons

En motion om en ändring av kompetens för Guldstolens jury och kriterier avslogs.

En motion om ändring av sammansättning för Kasper Salin-priset avslogs.

Stämman röstade enligt styrelsens svar i alla fem motioner.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel