Nyheter

Örebro utvärderar pilotprojekt: ”Höga ambitioner men olika syn på kvalitet”

26 augusti 2021

I pilotprojektet Vi ger arkitekterna makten gav Örebro kommun Utopia arkitekter i uppdrag att göra en förstudie. Nu är utvärderingen av processen klar.
– En av de hetare frågorna har varit vad en visionsbild ska berätta, säger stadsarkitekten Peder Hallkvist.

Annons
Foto Örebro kommun

Byggnaden i centrala Örebro har ritats av Utopia arkitekter i samarbete med byggherren Castellum. Trästommen är rest och Polismyndigheten har tecknat hyresgästavtal med inflyttning 2022.

När Örebro kommun år 2016 startade projektet ”Vi ger arkitekten makten” ville de rucka på markanvisnings­processen och rollfördelningen för att se vilket resultat det skulle ge. Efter en urvalsprocess erbjöds Utopia arkitekter att göra en förstudie på kommunens tomt. Nu har arkitekten, byggherren och kommunen beskrivit sina perspektiv på samarbetet och processen i en utvärdering. Där diskuteras bland annat de tidiga visionsbilderna som visade på en uppglasad fasad men som senare blivit till en mer sluten träfasad.

– En av de hetare frågorna har varit vad en visionsbild egentligen ska berätta. Det behöver vara mer fokus på själva kärnan i projektet än på fasaderna, säger Peder Hallkvist som är stadsarkitekt i Örebro.

Vikten av att arkitekten ges full insyn i kalkylen under hela processen och att ha en gemensam målbild är andrasynpunkter som kommit fram. Det har i utvärderingen också blivit tydligt att det behöver utvecklas ett gemensamt språk för byggherrar och arkitekter.

Annons

– På stadsbyggnadskontoret ser vi ofta att det verkar finnas en samsyn tidigt i projekten, men det beror ofta på att man använder rätt generella begrepp. Senare blir det tydligt att olika aktörer tolkar det som sagts väldigt olika. Vi behöver konkretisera vad vi eftersträvar och vi kan inte förlita oss på bilder, säger Peder Hallkvist.

En generell reflektion kommunen gör från många projekt, som utvärderingen också bekräftar, är aktörernas olika uppfattning om vad kvalitet är. Peder Hallkvist exemplifierar med en diskussion om interiörens undertak. Arkitekterna ville att trästommen skulle synas medan byggherren ville sätta dit ett undertak för att enklare kunna göra hyresgästanpassningar.

– Arkitekten har stort fokus på det upplevda rummet, byggherren på att kunna anpassa för hyresgäster. Båda har kvalitet i fokus, men det kan ibland leda till motsatta slutsatser om hur det ska uppnås, säger Peder Hallkvist.

Mycket har förändrats i projektet sedan de första visionsbilderna och en del beror på en strävan mot större klimatneutralitet.

– Det här har varit ett projekt präglat av höga klimatambitioner från både byggherrens och arkitektens sida. Klimatfrågorna får allt mer bärighet på arkitekturen och formandet av byggd miljö. Idag är det för stort fokus på yta och stilar i debatten. Det är långt ifrån vad vi borde ägna oss åt, säger Peder Hallkvist.

Annons

Author no image

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel