Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Ny arkitekturpolicy antagen i Stockholm

Stockholms arkitekturpolicy klubbades med stor majoritet i kommunfullmäktige.
– Vi kommer våga vara modiga tack vare det dokument som finns, sa Fredrik Lindstål (C) under debatten.

I somras godkände stadsbyggnadsnämnden i Stockholm strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden och i september antog kommunfullmäktige Stockholms nya byggnadsordning. Den 4 oktober klubbades där också Stockholms arkitekturpolicy som en del av stadens samlade strategier för Stockholms gestaltning.Tillsammans med översiktsplanen, riksintressebilagan och byggnadsordningen ingår arkitekturpolicyn i en strategi för hur stadens arkitektur utvecklas.

– Arkitekturpolicyn blir ett viktigt verktyg i satsningen på stadsutvecklingen i Stockholm. Vi hoppas att arkitekturpolicyn ska underlätta för alla aktörer att tidigt hitta genomförbara arkitektoniska idéer, sa stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M) under debatten före beslutet.

Stadsbyggnadsnämnden fick uppdraget att ta fram en arkitekturpolicy för två år sen. Majoriteten av partierna i Stockholms kommunfullmäktige ställde sig nu bakom arbetet och biföll beslutet om att anta policyn, men skickade med flera kommentarer. Socialdemokraterna yrkade bifall men anser att policyn behöver kompletteras.

– Vi saknar en skrivning om att den arkitektoniska idén alltid bör föregås av en analys av hur arkitekturen kan arbeta med att ta bort sociala barriärer, sa Ulf Walther (S).

Vänsterpartiet biföll beslutet men framförde flera synpunkter under debatten, bland annat att tillgänglighet och gestaltning för att motverka segregation borde ha framkommit tydligare och att det är viktigt att det upprättas ett gestaltningsprogram i tidigt skede, särskilt i grönklassade miljonprogramsområden för att de inte ska förlora sin identitet. Sara Sternudd (V) lyfte också ytor för förskolor och lekparker.

– Det står i policyn att när det inte går att följa Boverkets rekommendationer ska det kompenseras med närhet till andra parker och grönområden. Det börjar bli ett problem när trycket på ytorna ökar. Därför bör det finnas något skrivet om att barn ska få plats i vår stad, sa Sara Sternudd.

Fredrik Lindstål (C) betonade att arkitekturpolicyn ska bevara Stockholms identitet men att identiteten inte är färdig utan kommer behöva både bevaras, utvecklas och värnas.

– Kontentan av dokumentet är att kunna jobba med både en sammanhållen grund och en brokig vilja. Vi kommer kunna jobba i känsliga områden där vi värnar om det som finns men ändå våga vara modiga tack vare det dokument som finns, sa Fredrik Lindstål.

Lennart Tonell (MP) betonade att arkitekturpolicyn ger ytterligare tyngd åt andra paragrafen i PBL där det står att bebyggelse ska utformas på ett sätt som ger möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området.

– I lagen står redan att vi ska skapa miljöer som är tillgängliga för alla samhällsgrupper. Om vi inte gör detta så är det lagbrott, sa Lennart Tonell.

Det var bara SD av partierna i fullmäktige som yrkade på avslag för policyn. Partiet hade gjort flera reservationer. Peter Wallmark (SD) framförde också kritik under debatten. Han tog bland annat upp att de övriga partierna tidigare har röstat ner SD:s egna förslag till byggande.

– Vi har lagt flera enskilda förslag för hur vi kan tillgodose bostadsförsörjningen och bygga en vacker stad, sa Peter Wallmark.

Inlägget ledde till flera motrepliker från övriga partier. Jan Valeskog (S) betonade att politikerna måste ha allmänhetens intresse och behov i fokus, inte enskilda gruppers. Joakim Larsson (M) var nöjd över samstämmigheten om policyn men konstaterar att SD är det parti som sticker ut.

– Det kan inte vara så att en enskild politikers syn på vad som är vackert kan styra stadsutvecklingen. Det är inte demokratiskt, sa Joakim Larsson.

Mikael Valier (KD) lyfte också frågan om vad politiken ska styra och sa att det är viktigt att politiken pekar ut färdriktningar, också för arkitektur. Han har varit skeptisk under arbetet men är nöjd med resultatet och citerade ett utdrag ur policyn: ”Ett arkitektoniskt uttryck kan ta stöd i kunskap om äldre förlagor men bejaka förutsättningar i nutida teknik och måttsättning för att ge ny bebyggelse ett självständigt uttryck med väl avvägda proportioner.”

– Den grönblå majoritetens vision om Stockholm inkluderar både modern och klassisk arkitektur, även i nyproduktion, sa Mikael Valier.

Kommunstyrelsens förslag om att anta Stockholms arkitekturpolicy bifölls.

Stockholms arkitekturpolicy

Stockholms arkitekturpolicy utgår från översiktsplanen och utgör tillsammans med Stockholms byggnadsordning, strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden och kommande vägledningar en familj av dokument som bidrar med kunskap och strategier som stöd för stadens gestaltning.

Mer att läsa