Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Ja till Attefallshus trots kritiken

Den 4 juni röstades regeringens nya lagförslag ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” igenom i riksdagen. Det innebär bland annat att ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter kan byggas utan bygglov från den 2 juli då lagen träder i kraft.

Miljöpartiet som röstade emot lagförslaget påpekade i debatten inför omröstningen att regeringen hade kört över hela Sveriges profession på området och att vi kommer att få en helt ny bebyggelsekaraktär i villaområden. Socialdemokraterna ställde sig positiva med bland annat argumentet att partiet i grunden är positiva till att vanliga husägare ska kunna vidta åtgärder utan bygglov.

Många på marknaden jublar och småhus- fabrikanter har legat i startgroparna under våren. Men branschen är kluven och många har varit skeptiska, bland annat till den ovanligt korta utrednings- och remisstiden. Boverket fick uppdraget den 14 november i fjol och gick ut på remiss den 13 december med sista svarstid den 10 januari i år. Lagrådet har varit kritiska både till detta och till att förslaget urholkar rätten att överklaga grannars byggplaner.

Flera remissinstanser, exempelvis Mark- och miljööverdomstolen, har hävdat att förslaget kommer att leda till mer arbete högre upp i in- stanskedjan. De esta remissinstanser har ock- så avstyrkt förslaget, bland dem Energimyn- digheten, Tra kverket, Naturvårdsverket, Svea Hovrätt, Länsstyrelsen och Riksantikvarieäm- bet. Också Sveriges Arkitekter avstyrkte försla- get. Många medlemmar har också debatterat lagförslaget och anser bland annat att medbor- garin ytandet går förlorat och att förståelsen för regelverket urholkas.

– Visst kan det vara en ny marknad för våra medlemmar men vi måste också se till samhällsintresset. Lagarna är i grunden ett konsumentskydd och denna så kallade förenkling leder snarare till förvirring, säger Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef och blivande förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Han avfärdar också argumenten att de nya så kallade Attefallshusen skulle kunna skapa er bostäder.

– Om det är motivet vore det bättre att utöka byggrätterna i villaområden för att få en tätare stadsbebyggelse och er bostäder.

Det nya lagförslaget innebär också att en- och tvåbostadshus kan byggas till med 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor och man får också utan bygglov inreda enbostads- hus med ytterligare en bostad. Bygganmälan till kommunen krävs däremot, utom för takkupor.

Mer att läsa