Nyheter

Exploatörsdrivna planprocesser införs i Göteborg

30 april 2019

Fler planstarter och ökad efterfrågan på konsulter kan bli resultatet av ett nytt pilotprojekt för byggaktörsdrivna detaljplaner i Göteborg. Exploatörerna får göra allt utom myndighetsutövning – men var gränsen går är inte självklart.

Annons
Foto Istock

Göteborgs Stad prövar olika sätt att samarbeta med byggaktörerna för att snabba på byggandet.

Efter sommaren beräknas den nya projektorganisationen på stadsbyggnadskontoret vara i gång.

– Vi kommer välja ut mellan tre och fem projekt med lägre komplexitet och som inte kräver strategiska ställningstaganden. Intresset för att få vara med är jättestort, säger Martin Storm, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Inom Göteborgs Stad prövas olika sätt att samarbeta med byggaktörerna för att snabba på byggandet. Ett exempel är den pågående satsningen Bostad 2021 som ska få fram 7 000 färdiga bostäder till jubileumsåret.

Annons

I Bostad 2021 handlar effektiviseringen om samverkan i parallella faser. Bygglovs- och lantmäteriprocesser påbörjas under planarbetet, och innan detaljplanen är klar startar projekteringen av byggnader och allmän plats. För att exploatörerna ska uppleva staden som en aktör har stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret bildat en gemensam projektorganisation.

Nyligen ändrades också plantaxan så att exploatörerna får göra fler utredningar. Med byggaktörsdrivna detaljplaner fördjupas exploatörernas engagemang i planeringsprocessen ytterligare.

– De som är med i pilotprojektet får göra alla utredningar, i teorin ska de kunna börja direkt efter planbesked. Stadens planarkitekter granskar sedan utredningarnas innehåll, och begär kompletteringar om det behövs. Själva upprättandet av planen och avvägningarna mellan olika intressen är vårt ansvar, säger Martin Storm.

Flera kommuner i Göteborgsregionen har redan prövat byggaktörsdrivna detaljplaner. I Kungälv, Alingsås och Härryda har kommunerna anlitat en konsult som samordnande och rådgivande länk.

– Både kommuner och byggaktörer är ovana, och det krävs nya rutiner. Men vi ser en potential i att byggaktörerna får djupare ansvar i planarbetet. När utredningarna sker på deras beställning har de en annan drivkraft att planera i tid. De är heller inte bundna av LOU och har lättare att få tag på den expertis som behövs, säger Kenneth Fondén, processledare och planarkitekt på Tyréns.

Med fler beställare ökar också behovet av konsulter – allt från VA-ingenjörer till planarkitekter. Enligt Kenneth Fondén tillåter lagstiftningen att exploatören står för både projektledning, utredningar och planhandling.

Annons

Men så fort beslut tas blir det kommunens handling eftersom myndighetsutövning inte kan lämnas över.

– Det är fritt fram att tänja på gränser, men det kan förstås bli rättslig prövning. Vår bedömning är att samrådsförfarande och granskning är myndighetsutövning, säger Kenneth Fondén.

Tanken med det nya arbetssättet är att tiden mellan positivt planbesked och påbörjad planläggning utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Det finns också förväntningar om att det kan göras fler planer utan att kommunens resurser ökar.

Men det är inte säkert att det innebär en snabbare planprocess.

– Den stora vinsten är att det blir flyt i hela processen, från idé till färdigbyggt. Kan man hålla styrfart hela vägen minskar stoppen. Då blir det också fler bostäder snabbare – och det är ett ganska stort allmänintresse, säger Kenneth Fondén.

Fotnot: Exploatörsdriven planprocess, byggaktörsdriven detaljplan och privat initiativrätt används synonymt, och det finns ingen vedertagen definition av begreppen.

Annons

Fakta/Privat initiativrätt

Översiktsplaneutredningen har sett över behovet av att införa privat initiativrätt (exploatörsdriven planprocess) och föreslår…

…att det görs ett förtydligande i PBL om planintressentens möjligheter att bidra med planeringsunderlag.

…att kommunen ska ange i planbeskedet vilka planeringsunderlag som behövs till detaljplanearbetet.

…att planintressenten får inhämta synpunkter från länsstyrelsen om vilka underlag som behövs för att kunna ta ställning till riksintressen, strandskydd och miljökvalitetsnormer.

…att de planeringsunderlag som planintressenten tar fram redovisas i planbeskrivningen.

Annons

Utgångspunkten är att kommunen behåller det övergripande ansvaret för planprocessen och att uppgifter som innefattar myndighetsutövning inte överlämnas till en enskild planintressent. Förändringarna föreslås gälla från och med 1 april 2020.

Källa: SOU 2019:9

Author no image

Elisabeth Klingberg

Gå till nästa artikel